14.35.1

Jako prostředek aktuálního členění se často uplatňuje pasivum, které se od aktiva mimo jiné liší tím, že si podmět a předmět aktiva vymění místo. K výměně pozic těchto dvou členů a s tím spojené změně v syntaktické konstrukci a slovesném rodě často dochází, je-li předmět aktiva tematický. V češtině je užití pasiva většinou jen fakultativní stylistickou variantou, neboť tematický předmět může stát v čele věty, např. similar results have also been reported by other investigators podobné výsledky ohlásili i jiní badatelé, this view is held by many authors tento názor zastává mnoho autorů, such situations are characterized by varying degrees of bilingualism takové situace se vyznačují různým stupněm bilingvismu. Není-li konatel v pasivu vyjádřen, rematizuje se sloveso, srov. the initial assumption has been confirmed počáteční předpoklad se potvrdil, the original theory had to be rejected (abandoned) původní teorie musela být zamítnuta (opuštěna) apod. Tímto způsobem angličtina kompenzuje neschopnost lineárního řazení typu medvěda zabil lovec (viz 14) the bear was killed by the hunter, lovce zabil medvěd the hunter was killed by the bear.
Podobně v pasivu ditranzitivních sloves bývá podmětem tematický předmět aktiva, např. I was given no choice nebylo mi dáno na vybranou, he was dealt a hard blow byla mu zasazena tvrdá rána.