16.11 Souvětí slučovací (kopulativní)

Základní spojka v slučovacím souvětí je and a. V obou jazycích může věta připojená touto spojkou vyjadřovat různé sémantické vztahy: důsledek, následnost, kontrast, přípustku, podmínku aj., např. They approached and he looked up. (Adams 117) Přiblížili se a on vzhlédl (následnost, popř. důsledek). Tyto vztahy mohou být explicitně vyjádřeny adverbiem, např. First drop a coin in the slot and then dial the number. Nejdříve vhoďte minci do otvoru a pak vytočte číslo (následnost). I have worked with him for ten years and yet I don't know much about him. Pracuji s ním už deset let, a přece toho o něm moc nevím (přípustka). And yet má podobný význam jako but, srov. I have worked with him for ten years but I don't know much about him. Pracuji s ním už deset let, ale moc toho o něm nevím.

Poznámka: Yet má některé rysy souřadicí spojky. Je po něm možná elipsa podmětu a má neměnné postavení v čele věty (koncové a středové postavení je vyhrazeno časovému yet, viz 8.82.21b), avšak může stát po spojce: and yet, but yet.

Podmínkový vztah bývá vyjádřen koordinací věty imperativní a oznamovací, srov. Give him an inch and he'll grab an ell. Podej mu prst a sáhne po celé ruce. (= If you give him an inch... Podáš-li mu prst...) (Viz 12.13.)
Obsahuje-li slučovací souvětí více vět, spojky se zpravidla užívá jen před poslední z nich, např. It was after midnight, the last bus had gone and there was no taxi in sight. Bylo po půlnoci, poslední autobus odjel a žádné taxi nebylo v dohledu.
V češtině se v slučovacím souvětí vedle a vyskytuje též spojka i, která má nejčastěji kromě funkce slučovací též funkci zdůrazňovací, odpovídající v angličtině (and) even, např. Nikdy o tom nemluvil, i jeho povídavá žena byla v té věci nesdílná. He never spoke about it, (and) even his garrulous wife was reticent on the point. Knižní, archaizující význam důsledkový „a tak“ odpovídá anglickému (and) so, např. Přiléhavá odpověď mu nenapadla, i zůstal zticha. No fitting answer occurred to him, (and) so he remained silent. (Srov. též vyjádření absolutní participiální vazbou: No fitting answer having occurred to him, he remained silent.)
V slučovacím souvětí se zápornými predikacemi bývá místo and a, nor nebo neither ani, např. So far this object has not been attained, nor does the present situation promise much improvement. Doposud tohoto cíle nebylo dosaženo, a ani současná situace neslibuje velké zlepšení. Neither a nor mohou stát po and nebo but a pokud předcházejí před podmětem, vyžadují invertovaný slovosled (viz 14.37). V důsledku těchto rysů jsou již na přechodu k spojkám podřadicím. Vyskytují se též jako členy korelativních spojkových dvojic (viz 16.16).