15.13.24

Po mnoha slovesech není nominální člen pouze konatelem infinitivního děje, tj. výlučnou složkou infinitivní vazby, nýbrž též členem nadřazené věty, tj. předmětem slovesa, na němž je infinitivní vazba závislá. Nominální člen je tedy společný oběma slovesům, nadřazenému (řídícímu) i infinitivu (vazba apo koinou). Tato dvojí funkce nominálního členu je zřejmá z českých ekvivalentů, které jsou zpravidla souvětné, takže v řídící větě je společný člen předmětem a v závislé podmětem, srov. She implored him to yield for once. Snažně ho prosila, aby aspoň jednou ustoupil.
Příslušnost nominálního členu do nadřazené věty vyplývá ze změny významu, užije-li se v infinitivní vazbě pasivní formy. U sloves skupin 15.13.21–2 zůstává celkový význam věty při užití pasiva v infinitivní vazbě stejný jako při užití aktiva, srov. I don't want anyone to disturb you. Nechci, aby vás někdo vyrušoval. – I don't want you to be disturbed by anyone. Nechci, abyste byl někým vyrušován. Naproti tomu užitím aktiva nebo pasiva v infinitivní vazbě po slovesech této skupiny se význam věty mění. Srov. They adviced John to paint Mary. Poradili Janovi, aby namaloval Marii. – They advised Mary to be painted by John. Poradili Marii, aby se dala namalovat od Jana.

Poznámka: Po několika slovesech (allow, permit dovolit, order nařídit, request žádat aj.) může být nominální člen před infinitivem interpretován buď jako společný člen obou sloves, nebo jako výlučná složka infinitivní vazby, srov.: He allowed John to accompany Mary (1) Dovolil Janovi, aby doprovázel Marii; (2) Dovolil, aby Jan doprovázel Marii. The doctor ordered the boy to stay in bed (1) Lékař nařídil chlapci, aby zůstal ležet; (2) Lékař nařídil, aby chlapec zůstal ležet. Podmínky pro dvojznačnost nastávají pouze tehdy, je-li nominální člen životný aktant, interpretovatelný jako recipient děje nadřazeného slovesa. Je-li neživotný, je pouze složkou infinitivní vazby (konatelem závislého děje): He allowed the matter to drop. Nechal tu záležitost utichnout (= dovolil, aby se o té záležitosti přestalo mluvit). He ordered all the rooms to be searched. Rozkázal, aby byly všechny místnosti prohledány. U životných aktantů je dvojznačnost většinou odstraněna použitím vedlejší věty, je-li životný aktant pouze složkou infinitivní vazby, např. He ordered that the porter should be dismissed. Nařídil, aby byl vrátný propuštěn.

Slovesa s infinitivní vazbou, jejíž podmět je společným členem, lze rozdělit do dvou podskupin podle toho, zda infinitiv stojí v postavení přímého nebo předložkového předmětu.
(a) V postavení přímého předmětu je u sloves ditranzitivních (viz 13.32), např. tell říci, advise poradit, recommend doporučit, forbid zakázat, teach učit, write psát phone telefonovat, wire telegrafovat, signal dát znamení, motion pokynout aj. Po těchto slovesech infinitiv zpravidla představuje imperativní větu (nikoliv větu oznamovací jako u sloves typu 15.13.22). Např. I told him to wait. Řekl jsem mu, aby počkal. (Srov. I told him the truth. Řekl jsem mu pravdu.) He forbade me to use his typewriter. Zakázal mi používat jeho psací stroj. (Srov. He forbade me the use of his typewriter. Zakázal mi používání svého psacího stroje.) He taught me to drive. Naučil mě řídit.
Samotný infinitivní předmět, např. *I told to wait, se po těchto slovesech neužívá.

Poznámka: Sloveso promise (slíbit) je ojedinělé v tom smyslu, že nominální člen před infinitivem je pouze nepřímý předmět nadřazeného slovesa, nikoliv konatel infinitivního děje (ten je totožný s podmětem slovesa promise): I promised my wife not to overstrain myself. Slíbil jsem své ženě, že se nebudu přepínat. Infinitiv po ditranzitivním slovese send, např. He sent me to collect the luggage (poslal mě vyzvednout zavazadla), je adverbiální (cílový) (viz 15.16.2).

Infinitiv po slovesech write, phone, wire, motion, signal apod. je už na přechodu k infinitivu adverbiálnímu (viz 15.16), např. He wrote me to send him an offprint. Napsal mi, abych mu poslal separát. He phoned / wired the office to forward his mail. Telefonoval / telegrafoval do kanceláře, aby za ním poslali poštu. He motioned her to enter. Pokynul jí, aby vstoupila. Na rozdíl od vlastních ditranzitivních sloves, po nichž je životný aktant recipientem pouze za přítomnosti přímého předmětu, srov. I must find her a seat. Musím jí najít místo (sedadlo). – I must find her. Musím ji najít, u těchto sloves funkce recipienta na přítomnosti přímého předmětu nezávisí: I'll write him a letter. Napíši mu dopis. – I'll write (to) him. Napíši mu. Inherentně recipientská funkce životného aktanta po těchto slovesech se projevuje v možnosti konstrukce s to, zejména není-li vyjádřen přímý předmět. Infinitivní vazba navíc alternuje s předložkovou vazbu (adverbiální), srov. He wrote me for an offprint. Napsal mi o separát. He phoned / wired the office for his mail. Telefonoval / telegrafoval do kanceláře pro poštu. He motioned her to a chair. Pokynul jí (směrem) k židli.
Samotný infinitivní předmět má po těchto slovesech adverbiální funkci (určení účelu), např.: He phoned to confirm his arrival. Telefonoval, aby potvrdil svůj příjezd (viz 15.16.1).
(b) U velkého množství sloves stojí infinitiv po přímém předmětu. V tomto postavení často alternuje s předložkovou vazbou mající funkci předložkového předmětu, popř. při volnější závislosti na řídícím slovese funkci adverbiálního určení (přechod k 15.16): ask žádat, authorize zplnomocnit, oprávnit, beg prosit, beseech, entreat snažně prosit, command rozkázat, challenge vyzvat, defy vyzvat (vzdorně), encourage povzbuzovat, entitle oprávnit, implore úpěnlivě prosit, inspire inspirovat, instruct instruovat, invite pozvat, vyzvat, lead vést, persuade přemluvit, přesvědčit, prompt podněcovat, provoke provokovat, remind připomenout, summon předvolat, tempt lákat, train vycvičit, trouble obtěžovat, trust důvěřovat, warn varovat aj.
Do této podskupiny patří též kauzativní slovesa (kromě cause, viz 15.13.21): get přimět, induce přimět, compel, impel přinutit, dohnat, force přinutit, make přimět (s infinitivní vazbou bez to, viz 15.13.23), oblige zavazovat, vyžadovat, press nutit, urge pobízet, naléhat aj.

Poznámka: Reflexivně se z kauzativních sloves nejčastěji užívá bring a force např. I can't bring myself to get up early. Nemohu se přimět, abych vstal ráno brzy. She forced herself to concentrate. Přinutila se k soustředění.

Na rozdíl od sloves skupin 15.13.1, 15.13.21, která se většinou pojí též se samotným infinitivem, tato slovesa samotný infinitivní předmět zpravidla nepřipouštějí.

Poznámka: Po některých slovesech je možný pasivní infinitiv, např. He commanded to be driven back at once. Rozkázal, aby byl ihned zavezen zpět. Po trouble, beg a trust se užívá i samotného aktivního infinitivu, např. He never troubles to explain anything. Nikdy se nenamáhá něco vysvětlovat. (Nikdy se neobtěžuje, aby něco vysvětloval.) I beg to state (observe) that... Dovoluji si říci (poznamenat), že... I trust to be able to do the right thing without anybody telling me. Důvěřuji si (Pevně doufám), že jsem schopen jednat správně, aniž mi to někdo řekne. Nominální člen po beg může mít předložku of, např. I beg (of) you not to take any risks. Prosím vás, abyste nic neriskoval. Beg a trust se často vyskytují se samotným infinitivem v komerčním stylu, např. We beg to inform you that... Dovolujeme si vám sdělit, že... We trust to receive a cheque from you at your earliest convenience. Věříme, že od vás obdržíme šek, jak vám to bude nejdříve možné. Ask tvoří omezeně tyto vazby, např. he asked to get up žádal, aby směl vstát.

V češtině infinitivní vazba po těchto slovesech většinou odpovídá větě vedlejší s aby, např. We persuaded him to try again. Přesvědčili jsme ho, aby to zkusil znovu. (Srov. I couldn't persuade her of my sincerity. Nemohl jsem ji přesvědčit o své upřímnosti.) He authorized me to act for him during his absence. Zplnomocnil mě, abych ho po dobu jeho nepřítomnosti zastupoval. The warm weather tempted us to go for a swim. Teplé počasí nás (vy)lákalo, abychom si šli zaplavat. May I trouble you to fill in this form? Mohu vás prosit (obtěžovat), abyste vyplnil tento formulář? I warned her not to be late. Upozornil jsem ji, aby se neopozdila (srov. I warned her against being late. Varoval jsem ji před opožděním). Illness compelled him to resign. Nemoc ho přinutila, aby se vzdal funkce.