9.31.7 Lokalizace ve vztahu k poloze prostorového orientátoru na vertikální ose

(a) V prostoru souvisejícím s prostorovým orientátorem
over = nad (kde): His picture hung over the piano. Jeho obraz visel nad pianem. – (odkud): He looked from over his spectacles at the client. Podíval se přes brýle na zákazníka. – přes (kudy). She looked over the fence at us. Dívala se na nás přes plot. – přes, za (kam): The criminal escaped over the border. Zločinec uprchl přes/za hranice. – na druhé straně (S kde): Who lives in that house over the river? Kdo bydlí v tom domě za řekou? – (S odkud): to send a meassage from over the sea poslat zprávu ze zámoří.

Poznámka: V češtině existuje hovorová obdoba over v použití v sekundární rovině ve větách typu Bydlí přes dvůr, přes ulici (tj. v místě, kam se jde přes dvůr, přes ulici).

under = pod (kde): under the ground pod zemí. – (kudy): He swam under water. Plaval pod vodou. – (kam): The whale dived under the water. Velryba se ponořila pod vodu. – zpod (odkud): from under his jacket zpod saka.

Poznámka: Beneath a underneath, významově shodné s under, mají mnohem omezenější použití. Beneath je archaické a omezené na literární styl. Underneath slouží někdy ke zdůraznění příslušné lokalizace a používá se poměrně často v odborném jazyce. Nicméně je ze všech tří předložek nejméně hojné. He wore a sweater beneath his coat. Pod kabátem měl svetr. Underclay is a layer of clay underneath a layer of coal. Podloží je vrstva zeminy pod vrstvou uhlí.

(b) V prostoru nesouvisejícím s prostorovým orientátorem
above = nad (kde): There was blue sky above us. Nad námi bylo modré nebe. – (kudy): We were flying above the clouds. Letěli jsme nad mraky. – (kam): The sun rose above the horizon. Slunce vystoupilo nad obzor. – (odkud): He was watching us from above the cliff. Pozoroval nás z místa nad útesem.
below = pod (kde): The girl had a scar below her right eye. Dívka měla pod pravkým okem jizvu. – (kudy): The children crept below the wire. Děti podlezly drát. – (kam): Skirts this year reach just below the knees. Sukně letos sahají těsně pod kolena. – (odkud): The temperature rose from below freezing point to 10 °C. Teplota stoupla z teploty pod bodem mrazu na 10 °C.

Poznámka: Ve dvojicích aboveover = nad a belowunder = pod jsou jednotlivé členy zaměnitelné v těch případech, kdy mezi lokalizovaným předmětem a prostorovým orientátorem je přímý vertikální vztah. Pokud takový vztah není, používá se above a below. The kitchen was directly under/below my bedroom. Kuchyň byla přímo pod mou ložnicí. He held an umbrella over/above his head. Držel si nad hlavou deštník. Ale: We saw the top of the mountain above us. Viděli jsme nad sebou vrchol kopce. We saw the valley below us. Viděli jsme pod sebou údolí.

(c) Vzhledem k výchozímu bodu děje
up = (nahoru) na, do, po (kam): He quickly climbed up the post. Rychle vylezl na sloup. Up the river. Proti proudu řeky. – (S kde): Theey live up the hillside. Bydlí na svahu kopce. – (S odkud): Nobody could have seen him from either up the street or down it. Nikdo ho nemohl vidět ani z horního ani z dolního konce ulice.
down = (dolů) s, po (kam): The boy climbed down the tree. Chlapec slezl se stromu. We sailed down the Thames. Pluli jsme po proudu Temže. – (S kde): Now she is deep down the social ladder. Je nyní nízko na společenském žebříčku.