13.31.32

U zájmen osobních I, he, she, we, they a u who je předmět vyjádřen zvláštním tvarem (předmětovým pádem, viz 4.11, 4.5–6), např. let me go pusťte mě, don't underrate him / her nepodceňuj ho / ji, I don't blame them neviním je (nedávám jim vinu), will you excuse us? omluvíte nás? it is not clear whom he meant není jasné, koho mínil.

Poznámka: Tázací who má v běžně mluvené řeči v předmětu tvar who stejně jako v podmětu, srov. Who suggested that? Kdo to navrhl? – Who do you suggest? Koho navrhujete? Tvar whom se vyskytuje většinou jen po předložkách (viz 4.5).