8.1 Flektivní tvary pravidelné

Flektivní tvary anglického slovesa zahrnují u pravidelných plnovýznamových (lexikálních) sloves čtyři formy, u nepravidelných lexikálních sloves čtyři nebo pět forem: slovesný základ, např. call, speak (holý infinitiv, imperativ 2. os., všechny osoby prostého prézentu kromě 3. os. singuláru), tvar na -(e)s calls, speaks (3. os. singuláru prézentu), tvar na -ing calling, speaking (přítomné příčestí, gerundium); tyto tvary jsou společné lexikálním slovesům pravidelným i nepravidelným; poslednímu tvaru pravidelných sloves na -ed called (prosté préteritum, minulé příčestí) odpovídají u četných nepravidelných sloves tvary dva, např. spoke (préteritum) a spoken (minulé příčestí).