16.23.31 Věty srovnávací

(a) Věty se spojkami as jak, jako, as though, as if jako kdyby, jako by
Tento typ lze řadit k příslovečnému určení vlastního způsobu. Srovnání s reálným dějem se vyjadřuje spojkou as a indikativem příslušného času. V češtině bývá v hlavní větě korelativum tak, např. Leave it as it is. Nechte to (tak), jak to je. V angličtině se korelativum so fakultativně vyskytuje v knižním stylu, stojí-li vedlejší věta v čele souvětí: As mammals breathe with lungs, (so) fishes use gills. Jak savci dýchají plícemi, tak ryby používají žáber.

Poznámka: V běžně mluveném jazyce se užívá jako srovnávací spojky též like, např. I did like you said. Udělal jsem, jak jsi řekl. V psaném jazyce se tento úzus pociťuje jako nespisovný. Vyskytuje se zejména v americké angličtině, kde se like užívá též ve významu as if.

Srovnání s myšleným, nereálným dějem vyjadřují spojky as if, as though jako by, jako kdyby. V angličtině se po nich užívá prézens nebo préteritum (u be konjunktiv were) jako ve větách podmínkových, avšak bez znatelného významového rozdílu. Např. Her voice broke as if she were going to cry. Hlas se jí zlomil, jako by se chtěla rozplakat. You talk as if it doesn't matter. Mluvíte, jako by na tom nezáleželo. Při srovnání s hypotetickým dějem minulým je plusquamperfektum: He went on as though he had not heard. Pokračoval, jako by byl neslyšel.
Po as if, as though může být vypuštěn podmět a určité sloveso (stejně jako po when, while, once, viz 16.23.2), např. As though released from a spell, we took a few sedate steps, then broke into a run for the gate. (Lee 144) Jako bychom byli zbaveni kouzla, udělali jsme několik důstojných kroků a pak se rozběhli k bráně. He opened his lips as if to say something. Otevřel ústa, jako by chtěl něco říci.
Zvláštní podtyp srovnávacích vět se spojkou as jsou věty typu As days passed and no letter arrived, her gloom deepened. Jak dny plynuly a žádný dopis nepřicházel, její zasmušilost vzrůstala. As you make your bed so you must lie on it (přísloví). Jak si usteleš, tak si lehneš. Tato souvětí vyjadřují úměrné rozvíjení obou dějů nebo jejich stejnou kvalitu. Lze k nim též řadit věty s according as podle toho, jak, např. He was rewarded according as he deserved. Byl odměněn podle toho, jak si zasloužil.
Obsahují-li obě věty komparativ, lze je převést na formu s the... the čím... tím: As he grew older, so he became more eccentric. Jak stárnul, tak se stával podivínštějším. The older he grew, the more eccentric he became. Čím byl starší, tím se stával podivínštějším. (Viz 16.23.31b.)
K tomuto typu patří též neslovesné věty dvojčlenné typu Like master, like man. Jaký pán, takový sluha (viz 12.5).
(b) Vlastní věty srovnávací
Vlastní věty srovnávací obsahují indikátory srovnání v obou větách: komparativ ve větě hlavní se pojí se spojkou than, uvozující větu vedlejší, nebo obě věty obsahují korelativní výrazy as... as tak... jako, not as (so)... as ne tak... jako, the... the čím... tím.
Nejtypičtější forma srovnávací věty má stejnou strukturu ve větě hlavní i vedlejší, přičemž vedlejší věta opakuje obsah věty hlavní kromě jednoho kontrastujícího prvku. Za těchto podmínek ve vedlejší větě zpravidla dochází k elipse opakovaných prvků, tj. vyjadřuje se jen prvek kontrastující, popř. sloveso a podmět. Např. A complicated mechanism is more easily upset than a simple one (is (upset)). Složitější mechanismus se poruší snáze než (se poruší) jednoduchý mechanismus. Socialism is not only juster but more efficient than capitalism (is). (Haldane 130) Socialismus je nejen spravedlivější, ale i výkonnější než (je) kapitalismus. It hurt you less than (it did) me. Ublížilo ti to méně, než (to ublížilo) mně. There were fewer chairs than (there were) visitors. Bylo méně židlí než (bylo) návštěvníků.
Má-li hlavní věta strukturu S-V-O a připouští-li užité tranzitivní sloveso stejnou sémantickou třídu substantiv v podmětu i předmětu, může dojít k dvojznačnosti, např. I have known John longer than Eve (1) I have known John longer than Eve has known him; (2) I have known John longer than I have known Eve. (1) Znám Jana déle než Eva; (2) Znám Jana déle než Evu. Podobně u zájmen (viz 4.12).
Kontrastující člen může být modální modifikace slovesa nebo jeho časové zařazení, popř. další prvky, např. Like many elderly people she could remember voices better than she did faces. Jako mnoho starších lidí si pamatovala lépe hlasy než obličeje. You deserve more than you got. Zasluhujete si více, než jste dostal.
V případech jako He arrived earlier than we expected (Přijel dříve, než jsme očekávali) je vynechána celá obsahová věta (than we expected (that) he would arrive). Je-li předjímána anticipačním it, odpadá i to, srov. In fact, the range of jobs which subnormal children can do is wider than is commonly supposed. (Carter 129) Ve skutečnosti je rozsah prací, které mohou podnormální děti vykonávat, širší, než se obvykle předpokládá (than it is commonly supposed (that) they can do). Podobně We shan't keep it any longer than is necessary. Nenecháme si to déle, než je nutno. The lecture ended later than usual. Přednáška skončila později než obvykle. V těchto případech je navíc vynechán aktant, na něhož je omezena platnost predikace: ... any longer than it is necessary for us to keep it; ... later than it is usual for it to end.

Poznámka 1: Than ever znamená „doposud“, srov. It's raining harder than ever. Prší víc, než (pršelo) doposud. Někdy jde o pravidelnou elipsu: The old man has more whims now than ever (than he has ever had). Starý pán má nyní více vrtochů, než kdy měl.

Poznámka 2: Kromě po komparativu se than užívá po else a other: Let's have something else than a picnic. Uspořádejme něco jiného než piknik. I have no other photographs than those I gave you. Nemám jiné fotografie než ty, které jsem ti dal. Po different se užívá from (řidčeji to), např. He is different from what he was. Je jiný než byl. Than se užívá pouze tehdy, je-li od different odděleno, např. The place has quite a different air at eleven o'clock in the morning than it has at night. V jedenáct hodin dopoledne to tam vypadá docela jinak než v noci (večer).

Poznámka 3: V případech jako He is more than six feet tall (Je přes šest stop vysoký), I am more than satisfied (Jsem více než spokojena) nejde o eliptické srovnávací souvětí, nýbrž than má funkci předložky, srov. He is over six feet tall (Je přes šest stop vysoký), nebo celý výraz funguje jako intenzifikátor: I am exceedingly satisfied. Jsem nadmíru spokojena (srov. české přešťasten = more than happy).

Podobný význam jako srovnávací souvětí s than má souvětí s korelativními výrazy not so (as)... as ne tak... jako. V obou případech se vyjadřuje různá míra vlastnosti nebo děje. Např. We didn't save as much as we had hoped. Neušetřili jsme tolik, kolik jsme doufali. (Srov. We saved less than we had hoped. Ušetřili jsme méně, než jsme doufali.) There weren't as many people as (there had been) last time. Nebylo tolik lidí jako posledně. (Srov. There were fewer people than last time. Bylo méně lidí než posledně.)
Za stejných podmínek jako po than může i po as dojít k dvojznačnosti (viz 4.12).

Poznámka: Forma not as... as je hovorovější než not so... as.

Je-li srovnáváno samotné substantivum, užívá se such místo so (neboť so je pouze adverbium, nikoliv determinátor jako such), srov. He is not such a fool as they take him for. Není takový blázen, za jakého ho považují.
As... as vyjadřuje stejnou míru kvality nebo kvantity, např. It's about as far as from here to the railway station. Je to asi tak daleko jako odtud na nádraží. But a really big office can be just as inhuman as a factory. (Fraser 58) Ale opravdu velká kancelář může být stejně neosobní jako továrna.
The... the (s komparativem) čím... tím vyjadřuje úměrnou změnu v procesech vyjádřených v obou částech souvětí. Slovosled v těchto souvětích se vyznačuje prepozicí slovesného doplnění (jmenné části přísudku, předmětu, příslovečného určení), po němž následuje podmět a přísudek. V druhé části souvětí je fakultativní inverze podmětu a přísudku. Např. The faster one goes, the further one goes in a specified time. (Mackay 27) Čím rychleji jdeme, tím dále dojdeme za určitou dobu. The more one overeats, the more likely is one to be obese. (Mackay 27) Čím více se člověk přejídá, tím spíše (pravděpodobněji) je obézní. Často též s elipsou slovesa, popř. i podmětu: The fewer mistakes we make the better. (Adams 138) Čím méně chyb uděláme, tím lépe. The greater the speed, the less the time taken. (Mackay 27) Čím větší rychlost, tím kratší doba.