13.61.3

Vedle předcházejících typů těsného přístavku, které jsou v angličtině a češtině v podstatě shodné, má angličtina typ bez obdoby v češtině, realizovaný předložkovým spojením s of. V této vazbě lze rozlišit dva podtypy: (a) the island of Manhattan ostrov Manhattan a (b) my young fool of a nephew ten mladý blázen můj synovec.
(a) První podtyp se vyskytuje u jem měsíců, obcí, měst, okresů, oblastí, zemí apod., např. the month of August měsíc srpen, the Isle of Wight ostrov Wight, the county of Essex hrabství Essex, the Republic of Ireland Irská republika, the province of Ulster provincie (kraj) Ulster, the City of Rome město Řím, the borough of Wimbledon volební obvod Wimbledon, the state of Washington stát Washington, the continent of Asia světadíl Asie apod. O přístavkové povaze závislé genitivní konstrukce svědčí stejný sémantický vztah mezi oběma substantivy jako v případech prosté juxtapozice členů, srov. the star Aldebaran hvězda Aldebaran, the river Rhine řeka Rýn – the Isle of Man ostrov Man, the City of New York město New York, the state of New York stát New York. V obou případech jde o spojení vlastního jména s obecným substantivem, které je zařazuje do příslušné třídy. Čeština má v obou případech stejnou konstrukci: město New York, ostrov Man stejně jako hvězda Aldebaran, řeka Rýn. Obdobně jako v případech prosté juxtapozice se u členů předložkového apozičního spojení uplatňuje vztah referenční identity (srov. New York, which is a state / a town, the Rhine, which is a river atd.).
Po formální stránce se předložkové apoziční spojení vyznačuje tím, že připouští pouze určitou determinaci a že závislý člen nemůže být modifikován, srov. *a month of August, *the month of cold December. Tím a odlišnými sémantickými vztahy se liší od atributivního genitivu typu a picture of John obraz Jana, a man of courage odvážný muž, a drop of water kapka vody (viz 3.51.6).

Poznámka: Některá apoziční spojení mají variabilní formu, např. the name John / the name of John jméno Jan, the book Genesis / the book of Genesis kniha Stvoření, the state of Washington / Washington State stát Washington, the river Hudson / the Hudson River aj.

(b) Druhý podtyp představují případy jako a little henhouse / a barn of a place domek jako kurník / dům jako stodola, a gem of a kitchen kuchyň skvost, a chit of a girl žába, žabka (často pejorativně), a giant of a man chlap jako obr apod. Vazba vznikla napodobením vazby francouzské. V současném jazyce je velmi produktivní. Jejím specifickým rysem je asymetrie syntakticko-sémantických vztahů. Sémanticky základní člen (place, girl atd.) je syntakticky konstruován jako člen závislý, kdežto člen sémanticky závislý, připisující základnímu členu nějakou vlastnost (gem, chit atd.), je syntakticky konstruován jako člen řídící, základní. Tím se liší od formálně obdobných konstrukcí s genitivem atributivním (a point of interest), v nichž je modifikovaný člen členem řídícím a modifikující člen členem závislým. Právě tato převrácená konstrukce modifikačního vztahu nás opravňuje toto spojení řadit k přístavku, neboť genitiv (of a place, of a girl atd.) v něm nelze interpretovat jako modifikátor (tím je řídící substantivum (gem, chit atd.)). Srovnej též možné parafráze a place like a henhouse, like a barn domek jako kurník, dům jako stodola. S atribucí však tento typ spojuje jeho hodnotící charakter.
V češtině tento typ nemá strukturní obdobu. Jak ukazují ekvivalenty příkladů, většinou mu odpovídá adjektivní premodifikace nebo přirovnání. Český emotivní apoziční typ chudák maminka, dobrák Karel, hlupák kluk apod., pokud obsahuje vedle hodnotícího substantiva vlastní jméno, odpovídá v angličtině spojení substantiva s adjektivní modifikací, srov. poor Mother, the kind-hearted Charles. Pouze případy jako hlupák kluk, surovec manžel, v nichž se modifikuje jméno obecné, se mohou vyjádřit pomocí vazby s of: the fool of a boy, the / her brute of a husband.