14.36.3

Přísudek, jakož i jiné větné členy, lze vytknout identifikační strukturou (pseudo-cleft sentence) mající v první části větu uvozenou what, srov. what Tom did at the office yesterday was repair the typewriter to, co včera Tom dělal v kanceláři, bylo spravování psacího stroje.

Poznámka: Sloveso po sponě v konstrukci vytýkající přísudek má nejčastěji tvar holého infinitivu: what he has done is bring disgrace on the whole family co udělal je, že přivedl do hanby celou rodinu. Řidčeji se vyskytuje infinitiv s to: what he has done is to bring disgrace on the whole family. Někdy se vyskytuje i přítomné příčestí, je-li složkou složeného tvaru v podmětové větě, srov. what he is doing is bringing disgrace on the whole family.

Identifikační konstrukce s uvozovací větou s what nejčastěji vytýkají předmět, např. what she needs is a good night's rest potřebuje se pořádně vyspat, what he needs is a good thrashing potřebuje pořádně napráskat. Často je vytčeným členem též podmět, např. what was remarkable was her admitting it pozoruhodné bylo, že to přiznala.
Vytýká-li se předmět věcný, lze místo what užít the thing, např. what we need / the thing we need is a larger bookcase co potřebujeme, je větší knihovna.
Pomocí what lze vytknout i osobní předmět, avšak pouze generický, např. what he needs is a wife co potřebuje, je manželka (potřebuje se oženit). Určitá osoba se vytýká pomocí the person / the one: the person he needs is his wife potřebuje svou manželku.
Tato vazba se liší od vytýkací konstrukce it is John who... základním rozložením výpovědní dynamičnosti. Uvozovací věta s what je téma a část po sponě, která tvoří přechod, je réma. Rozdíl mezi she needs a good night's rest, we need a larger bookcase a what she needs is a good night's rest, what we need is a larger bookcase spočívá v tom, že ve větách s identifikační konstrukcí je tematická a rematická část zřetelně vyznačena, čímž se dosahuje jednoznačného vyčlenění rématu.