9.34.6 Předložky vyjadřující prostředek

in přešlo od původně lokálního významu (a book bound in leather kniha vázaná v kůži) k určení materiálu či prostředku. V češtině tato spojení chápeme jako určení nástroje (instrumentál) nebo původu (z) nebo způsobu (způsobové adverbium): carved in wood vyřezaný ze dřeva, a picture painted in oils obraz malovaný olejem, this book is written in English tato kniha je napsána anglicky.
by = insturmentál, po: Will you travel by land, sea or air? Budete cestovat po souši, po moři nebo vzduchem? We went by bus. Jeli jsme autobusem. Ustálená spojení: by return obratem pošty, to learn/know sth. by heart naučit se/umět něco zpaměti.
through = instrumentál, prostřednictvím: The gift was sent through the post. Dar byl zaslán poštou.
by means of = instrumentál, pomocí, prostřednictvím: Thoughts are expressed by means of words. Myšlenky se vyjadřují slovy/pomocí slov.