7.1 Adverbia odvozená od adjektiv sufixem –ly

Morfologicky nejvyhraněnější typ tvoří adverbia odvozená od adjektiv sufixem -ly, která jsou základním prostředkem vyjadřován příslovečného určení způsobu.

entireúplnýentirelyúplně, zcela
thoroughdůkladnýthoroughlydůkladně


Koncové -y (postkonsonantické i postvokalické) se před sufixem -ly mění v -i-:

noisyhlučnýnoisilyhlučně
gayveselýgailyvesele


Výjimku tvoří adverbia odvozená od jednoslabičných adjektiv, jejichž jedinou samohláskou je -y:

shyplachýshylyplaše
slylstivýslylylstivě


Též coy stydlivý – coyly. Pravopis adverbia od dry (suchý) kolísá: drily i dryly. Adjektiva zakončená na postkonsonantické slabičné l, psané -le, tvoří adverbia pomocí samotného -y (počáteční -l- sufixu splývá s koncovým -l adjektiva). Adjektivum a adverbium mají v tomto případě stejný počet slabik (adverbiální sufix nahrazuje slabiku adjektiva tvořenou slabičným l), např.

gentlejemný, něžnýgentlyjemně, něžně
reasonablerozumnýreasonablyrozumně


Adjektiva zakončená v písmě na samotné (postvokalické) -l tvoří adverbia pravidelně, tj. přibírají -ly, a ve výslovnosti mají o slabiku více, např.

eternalvěčnýeternallyvěčně
gratefulvděčnýgratefullyvděčně


Také adjektiva zakončená na -le po samohlásce mají adverbia tvořená pravidelně, např.

solejedinýsolelyjedině
docileučenlivýdocilelyučenlivě


Adjektiva zakončená na -ll přibírají pouze -y:

fullplnýfullyplně
dullnudný, tupýdullynudně, tupě


Adjektiva na -ic tvoří adverbia na -ically. Tato odchylka se však týká pouze pravopisu, neboť zakončení -ically se vyslovuje [ɪklɪ] (tedy stejně, jako kdyby se psalo -icly).

economichospodářskýeconomicallyhospodářsky
 ekonomický ekonomicky
emphaticdůraznýemphaticallydůrazně


Výjimkou je

publicveřejnýpubliclyveřejně


Adjektiva zakončená na vokál a němé -e toto e před adverbiálním sufixem vypouštějí:

truepravdivýtrulypravdivě, opravdu
duepatřičný,dulypatřičně,
 náležitý náležitě


Adverbium od whole má nepravidelný pravopis:

wholecelýwhollyúplně, zcela


Adverbium ke good se tvoří supletivně:

gooddobrýwelldobře