9.1 Předložky z hlediska formy

Předložky se jako slovní druh řadí mezi synsémantika (viz 1.2). Netvoří samostatný větný člen, nýbrž vytvářejí jeden větný člen spolu se skladebným substantivem. Vyjadřují vztahy mezi skladebným substantivem a jiným slovem (tj. mezi dvěma substantivy, slovesem a substantivem a adjektivem a substantivem), např. the fight for peace boj za mír, look at it podívej se na to, he was proud of his son byl pyšný na svého syna.