LITERATURA

Seznam zkratek

ASAmerican Speech
AUCActa Universitatis Carolinae
AUPOActa Universitatis Palackianae Olomucensis
BSEBrno Studies in English
BVŠRJLBulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury
CJŠCizí jazyky ve škole
ČJČeský jazyka
ČMFČasopis pro moderní folologii
ČOJČeština a obecný jazykozpyt
ELTEnglish Language Teaching
ESEnglish Studies
FLFoundations of Lanugage
JAJazykovědné aktuality
JLJournal of Linguistics
Jazykovedné štúdie
LgLanguage
LgaLingua
LLLanguage Learning
Naše řeč
PFSPPapers on Functional Sentence Perspective
PMLAPublications of the Modern Language Association of America
PPPhilologica Pragensia
PSCLPapers and Studies in Contrastive Linguistics
PSEPrague Studies in English
PSMLPrague Studies in Mathematical Linguistics
SaSSlovo a slvoesnost SbF Sborník filologický
SMPStudies in Modern Philology
SPFFBU Sborník prací filosofické fakulty brněnské university
SPLStudie a práce lingvistické
STGStudie z transformační gramatiky
SVŠPO Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci
TLPTravaux linguistiques de Prague
VPSJO vědeckém poznání soudobých jazyků
WdWord ZAAZeitschrift fur Anglistik und Amerrikanistik
 • AARS, F. G. A. M., 1971, On the distribution of noun-phrase types in English clause-structure, Lga 26, 281-293.
 • ADAMEC, P., 1962, K úloze sémantiky ve slovosledu, AUC Philologica 3, Slavica Pragensia IV, 297-300.
 • ALEXANDER, L.G. a W. S. ALLEN, R. A. CLOSE, R. J. O´NEILL, 1977, English Grammatical Structure, Londýn.
 • ALLAN, K., 1971, A note on the source of there in existential sentences, FL 7, 1-18.
  • -, 1980, Nouns and countability, Lg 56, 541-567.
 • ALLEN, R. L., 1966, The Verb System of Present-day American English, Haag – Paříž.
 • ALLEN, W. S., 1947, Living English Structure, Londýn.
 • ALLERTON, D. J., 1974, (rec.), E. Konig, Adjectival Consructions in English and German: A Contrastive Analysis, JL 10, 302-312
  • -, 1978, Generating indirect objects in English, JL 14, 21-33.
  • -, 1982, Valency and the English Verb, Londýn – New Yrok.
 • ALLERTON, D. J. a A. CRUTTENDEN, 1974, English sentence adverbials: their syntax and their intonation in British English, Lga 34, 1-29.
 • ANDERSON, J. M., 1968, Ergative and nominative in English, JL 4, 1-32.
  • -, 1975, A note on the placement of univesal quantifiers, Folia Linguistica 7, 317-338.
  • -, 1977, On Case Grammar, Londýn.
 • ARAKI, K., 1958, Pronoun or conjunction? (Relative that, as, but, than), Studies in English Grammar and Linguistics, Miscellany in Honour of Takanobu Otsuka, 81-90, Tokio.
 • ARBEKOVA, T. I., 1977, Leksikologija anglijskogo jazyka, Moskva.
 • AUSTIN, J. L., How to Do Things with Words, Oxford.
 • BACH, E. a R. T. HARMS (vyd.), 1968, Universals in Linguistic Theory, New York.
 • BACKLUND, U., 1970, The Collocation of Adverbs of Degree in English. Uppsala.
 • BAKER, C. L., 1970, Notes on the description of English questions: the role of an abstract question morpheme, FL 6, 197-219.
 • BALD, W. D., 1972, Studien zu den kouplativen Verben des Englischen, Mnichov.
 • BALIEVA, V. B., Osobennosti podčiniteĺnych sojuzov v anglijskom jazyke, Leningrad.
 • BAREŠ, K., 1978, Vagueness of language, Poetica 10, 77-96, Tokio.
 • BAUER, J., 1959, Klasifikace souvětí, IV, 131-140
  • -, 1962, Relativa a spojky, AUC Philologica 3, Slavica Pragensia IV, 221-226.
 • BAUER, J. a M. GREPL, 1975, Skladba spisovné češtiny, Praha, 2. vyd.
 • BEČKA, J. V., 1960, Slohová platnost přídavného jména, AUPO 2, Philologica I, 5-32.
 • BENEŠ, E., 1968, On two aspects of functional sentence perspective, TLP III, 267-274.
 • BÉLIČKOVA-KŘÍŹKOVÁ, H., 1978, K systému prostorových vztahů v současných slovanských jazycích, Slavia 47, 122-142.
 • BENNET, D. C., 1975, Spatial and Temporal Uses of English Prepositions, An Essay in Stratificational Semantics, Londýn.
 • BIRENBAUM, J. G., 1967, English compound adjectives consisting of a noun stem plus an adjective stem, ZAA 15, 279-286.
  • -, 1981, On relative subordinate clauses, PP 24, 13-21.
 • BLOCH, B. a G. L. TRAGER, 1942, Outline of Linguistic Analysis, Baltimore.
 • BLOOMFIELD, L., 1933, Language, New York.
 • BODELSEN, C. A., 1936, The expanded tenses in Modern English, Englische Studien, 71.
 • Band (1936-37), 220-238.
 • BOLINGER, D. L., 1952, Linear modification, PMLA 67, 1 117-1 144
  • -, 1957, Interrogative Structurs of American English, University of Alabama Press.
  • -, 1961, Syntactic blends and other matters, Lg 37, 366-381.
  • -, 1963, The uniquencess of the word, Lga12, 113-136.
  • -, 1967a, Adjectives in English: attribution and predication, Lga 18, 1-34.
  • -, 1967b, The imperative in English, to Honour Roman Jakobson I, 335-362, Haag – Paříž.
  • -, 1969, Catgories, features, attributes, BSE 8, 37-41.
  • -, 1971, The Phrasal Verb in English, Cambridge, Mass.
  • -, 1972, Degree Words, Haag – Paříž.
  • -, 1979, To catch a metaphor: you as norm, AS 54, 194-209.
 • BORST, E., 1902, Die Gradadverbien im Englischen, Anglistische Forschungen 10, Heidelberg.
 • BOWMAN, Elisabeth, 1966, the Minor and Fragmentary Sntences of a Corpus of Spoken English, Haag.
 • BOYD, J. a J. P. THORNE, 1969, The semantics of modal verbs, JL 5, 57-74.
 • BREITHUTOVÁ, H., 1968, The function of tenses used in Modern English temporal clauses, BSE 7, 129-148
 • BREIVIK, L. E., 1975, The use and non-use of „existential there“ in present-day english, Forum Linguisticum, Contributions to Applied Linguistics II, 57-103, Frankfurt/M.
 • BRESNAN, Joan W., On complementizers: toward a syntactic theory of complement types, FL 6, 297-321.
 • BROMSER, B., 1982, Funktionale Satzperspektive im Englischen, Tubingen.
 • CAMPBELL, R. N. a R. J. WALES, 1969, Comparative structures in English, JL 5, 215-251.
 • CARDEN, G., 1976, English Quantifiers: Logical Sturcture and Linguistic Variation, New York.
 • CARLS, U., 1970, Zum Gebrauch der Relativpronomen in den „close relative clauses“ im modernen Englisch, ZAA 18, 300-312.
 • CATTELL, R., 1973, Negative transportation and tag questions, Lg 49, 612-639.
 • CLOSE, R. A., 1963, English as a foreign Language, Londýn.
 • COATES, J., 1971, Denominal adjectives: a study in syntactic relationship betwen modifier and head, Lga 27, 160-169.
  • -, 1983, The semantics of the Modal Auxiliaries, Londý .
 • COMRIE, B., 1976, Aspect, Londýn.
 • CRYSTAL, D., 1966, Specification and english tenses, JL 2, 1-34.
  • -, 1971, Linguistics, Harmondsworth, Middlesex.
 • CURMER, G. O., 1931, Syntax, A Grammar of the English Language III, Boston.
  • -, 1935, Parts of Speech and Accidence, A Grammar of the English Language II, Boston.
 • CYGAN, J., 1973, Negation in English and Polish, PSCL 2, 295-329, Poznaň 1974.
 • DANEŠ, F., 1949, Intonace otázky, , 33, 62-68.
  • -, 1954, Příspěvek k rozboru významové výstavby výpovědi, SPL 1, 263-274, Praha.
  • -, 1957, Intonace a věta ve spisovné češtině, Praha.
  • -, 1959, K otázce pořádku slov ve slovanských jazycích, SaS 20, 1-10.
  • -, 1963, Syntaktický model a syntaktický vzorec, Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii, 115-124, Praha.
  • -, 1964, A three-level apporach to syntax, TLP 1, 225-240.
  • -, 1968, Some thoughts on the semantic structure of the sentence, Lga 21, 55-69.
  • -, 1971a, Pokus o strukturní analýzu slovesných významů, SaS 32, 193-207.
  • -, 1971b, Větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní, AUPO, Philologica – Supplementum, Miscellanea Linguistica, 131-138, Ostrava.
  • -, 1972, Order of elements and sentence intonation, IN D. L: Bolinger (vyd.), Intonation, 216-232, Harmondworth.
  • -, 1974, Functional sentence perspective and the organization of the text, PFSP 106-128, Praha.
 • DANEŠ F., Z. HLAVSA a kol., 1981, Větné vzorce v češtině, Praha.
 • DANEŠ, F. a Z. HLAVSA, J. KOŘENSKÝ, 1973a, Postavení slvoesa v struktuře české věty, Československé přednášky pro VIII. mezináordní sjezd slavistů ve Varšavě, 129-139, Praha
  • -, 1973b, Práce o sémantické struktuře věty, Praha ÚJČ ČSAV.
 • DEUTSCHBEIN, M., 1917, System der neuenglischen Syntax, Cothne.
 • DIVER, W., 1963, the chronological system of the English verb, Wd 19, 141-181.
  • -, 1964, The modal system of the English verb, Wd 20, 322-352.
 • DOHERTY, P. a A. SCHWARTZ, 1967, The syntax of the compared adjective in English, Lg 43, 903-936.
 • DOKULIL, M., 1954, K modální výstavbě věty, SPL I, 255-262, Praha.
  • -, 1958, K otázce morfologických protikladů, SaS 19, 81-103.
 • DOKULIL, M. a F. DANEŠ, 1958, K tzv. významové a mluvnické stavbě věty, VPSJ 231-246, Praha.
 • DUŠKOVA-MEHLOVÁ, L., 1954, anglická kauzativa, AUC 7, Philologica et historica, 37-42.
 • DUŠKOVA, L., 1965, On some disputed points in the use of pronouns in present-day English, PP 8, 163-170.
  • -, 1969, Some remarks on the syntax of the ing-form in present-day English, PP 12, 94-99.
  • -, 1970, On the nature of the subject of continuous forms in present-day English, PP 13, 132-143.
  • -, 1971a, On some functional and stylistic aspects of the passive voice in present-day English, PP 14, 117-143.
  • -, 1971b, Some quantitiative aspects of continuous forms in present-day English, AUC, Philologica 5, PSE 14, 7-39.
  • -, 1972a, The passive voice in Czech and in English, PP 15, 93-118.
  • -, 1972b, A contrastive study of can, may, must and their Czech equivalents, SMP I, 7-77, Kabinet cizích jazyků ČSAV, Praha.
  • -, 1973, Man-Satze in Czech and in English, PP 16, 5-37.
  • -, 1974, The perfect tenses in English vs. the perfective aspect in Czech, PP 17, 67-91.
  • -, 1975a, The compound and complex sentence in English fiction and scientific writing, Forum Liguisticum, Contributions to Applied Linguistics II, 143-156, Frankufrt/M.
  • -, 1975b, On some semantic and FSP aspects of the subject in Czech and in English, PP 18, 199-221.
  • -, 1976a, A note on intransitivity in the English verb, PP 19, 172-181.
  • -, 1976b, On some differences in the use of the perfect and the preterite between British na American English, PSML 5, 53-68.
  • -, 1976c, Reflexivity in Czech and in English, SMP II, 5-89, Kabinet cizích jazyků ČSAV, Praha.
  • -, 1977, A note on there is in present-day English, PP 20, 97-105.
  • -, 1978, The simple sentence in Czech and in English, PSML 6, 83-92.
  • -, 1979, A note on the object + infinitive construction in English, PP 22, 73-84.
  • -, 1980, English counterparts of Czech verbal subjectless sentences, SMSP III, 5-48, Kabinet cizích jazyků ČSAV, Praha.
  • -, 1981a, Negative questions in English, IRAL 19, 181-194.
  • -, 1981b, A note on negative sentences with existential quantifiers in English (with reference to Czech), PP 24, 140-149.
  • -, 1983, Has the English verb system the category of aspect? PP 26, 14-23.
  • -, 1984a, Some contrastive notes on interrogative sentences in Czech and in English, PP 27, 72-82.
  • -, 1984b, On the nature of dependent wh-clauses, auc-Philologica 1, PSE 18, 75-83.
  • -, 1985, The position of the rheme in English and Czech sentences as constituents of a text, PP 28, 128-135.
  • -, 1986a, A note on the thematic character of the subject in English in comparsion with Czech, PSML 9, 95-102.
  • -, 1986b, On the type of definiteness expresed by the English possessives, PP 29, 197-207.
  • -, 1987, A contrastive view of English possessies, PP 30, 119-219.
 • DUŠKOVA, L. a L. BUBENIKOVA, J. CAHA, 1979 Stručná mluvnice angličtiny, 5. vyd., Praha.
 • DUŠKOVA, L. a V. URBANOVA, 1966-67, K otázce anglického préterita a perfekta z hlediska frekvence jejich výskytu, CJŠ 10, 337-344.
  • -, 1967, A frequency count of English tenses with application to teaching English as a foreign language, PSML 2, 19-36.
 • DVOŘAKOVA, E., 1964, On the English and Czech situational adverbs in functional sentence perspective, BSE 4, 129-142.
 • DVONČ, L., 1959, Niekoĺko poznámok o zloženom súvetí, IV, 169-173.
 • EHRMANN, M. E., 1966, The Meaning of the Modals in Present-Day American English, Haag.
 • EK, J. A. Van, A grammatical description of the accusative with infinitive and related structures in English, ES 48, 511-527, & Supplement to No. 6, i-xvii.
 • ELLIOT, D. E., 1974, Toward a grammar of exclamations, FL 11, 231-251.
 • ERDMANN, P., 1978a, There constructions in English and German, IRAL 16, 187-211.
  • -, 1978b, It´s I, it´s me: a case for syntax, Studia Anglica Posnaniensia 10, 67-80, Poznaň 1979.
  • -, 1979, Inversion im heutigen Englisch, Heidelberg.
 • EVANS, B. a C. EVANS, 1957, A Dictionary of Conmeporary American Usage, New York.
 • FILLMORE, C. J., 1963, The posititon of embedding transformations in a grammar, Wd 19, 208-231.
  • -, 1965, Indirect Objet Constructions in English and the Ordering of Transformations, Haag.
  • -, 1968, the case for case, IN E. Bach a R. T. Harms (vyd.), Universals in Linguistics Theory, 1-88, New York.
  • -, 1969a, Toward a modern theory of case, IN D. A. Reibel a S. A. Schane (vyd.), Modern Studies in English, 361-375, Englewood Cliffs.
  • -, 1969b, Types of lexical iformation, IN F. Kiefer (vyd.), Studies in Syntax and Semantics, 109-137, Dordrecht; český překlad Typy lexikální informace, STG I 49-74, Praha 1975.
  • -, 1970, Subjects, speakers, and roles, Synthese 21, 251-274; český překlad Subjekty, mluvčí a role, STG II, 215-233, Praha 1976.
 • FIRBAS, J., 1956, Poznámky k problematice anglického slovního pořádku z hlediska aktuálního členění větného, SPFFBU 5, č. 4, a, 93-107.
  • -, 1957A, Some thoughts on the function of word order in Old English and Modern English, SPFFBU 6, A, č. 5, 72-100.
  • -, 1957b, K otázce nezákladových podmětů v současné angličtině, ČMF 39, 22-42, 165-173.
  • -, 1959a, Thoughts on the communicative function of the verb in English, German and Czech, BSE 1, 39-68.
  • -, 1959b, More thoughts on the communicative function of the English verb, SPFFBU 8, A, č. 7, 74-98.
  • -, 1962, Ze srovnávacích studií slovosledných (K Mathesiově pojetí aglické slovosledné soustavy ve srovnání se slovoslednou soustavou českou), SaS 23, 161-174.
  • -, 1964, On defining the theme in functional sentence analysis, TLP 1, 267-280.
  • -, 1966, Non-thematic subjects in contemporary english, tlp 2, 239-256.
  • -, 1967, It was yesterday that ..., SPFFBU 16, A, č. 15, 141-146.
  • -, 1972, On the interplay of prosodic and non-prosodic means of functional sentence perspective, The Prague School of Linguistics and Language Teaching, 77-94, Londýn.
  • -, 1975, On the thematic and the non-thematic section of the sentence, Style and Text (Studies Presented to Nils Erik Enkvist), 317-334, Stockholm.
  • -, 1976, A study in the functional perspective of the English and the Slavonic interrogative sentence, BSE 12, 9-56.
  • -, 1979, A functional view of „ordo naturalis“, BSE 13, 29-59.
  • -, 1980a, Ke konfrontačnímu studiu o aktuálním členění větném, SPFFBU a 28, 19-29.
  • -, 1980b, Post-intonation-centre prosodic shade in the modern English clause, IN S. Greenbaum, G. Leech a J. Svartvik (vyd.), Studies in English Linguistics for Randolph Quirk, 125-133, Londýn.
  • -, 1982, „aktuální členění větné“ (,) či „funkční perspektiva větná“? SaS 43, 282-293.
 • FOWLER, H. W., 1978, A Dictionary of Modern English Usage, 2. vyd. Oxford.
 • FOWLR, R., 1963 „Meaning“ and the theory of the morpheme, Lga 12, 165-176.
 • FRANCIS, W. N., 1958, The Structure of American English, New york.
 • FRASER, B., 1970, Idioms within a transformational grammar, FL 6, 22-42.
 • FRIES, C. C., 1925, The periphrastic future with shall and will in Modern English, PMLA 40, 963-1 024.
  • -, 1927, The expression of the future, Lg 3, 83-95.
  • -, 1940, American English Grammar, New York.
  • -, 1961, The Structure of English, Londýn.
 • GARDINER, A. H., 1940, The Theory of Proper Names, Londýn.
 • GERBERT, M., 1966, Besonderheiten der Syntax in der technischen Fachsprache des Englischen, Jena.
 • GIMSON, A. C., 1962, An Introduction to the Pronunciation of English, Londýn.
 • GIVÓN, T., 1970, Nots on the semantic structure of English adjectives, Lg 46, 816-837.
 • GLEASON, H. A., 1961, An Introduction to Descriptive Linguistics, 2. vyd., New York.. str. 653
  • -, 1965, Linguistics and English Grammar, New York
 • GOLKOVÁ, E., 1968, On the English infinitive of purpose in functional sentence perspective, BSE 7, 119-128.
 • GORDON, E. M. a I. P. KRILOVA, 1964, The Use of Articles in Modern English, Moskva.
 • GÓRNA, M., 1976, Word-order A semantic phenomenon? PSCL 5, 201-217, Poznaň.
 • GOYVAERTS, D. L., 1968, An introductory study on the ordering of a string of adjectives in present-day English, PP 11, 12-28.
 • GRAD, A., 1955, Affectivity and inversion in Modern English, Zbornik Filosofske Fakultete II, 335-373, Ljubljana.
 • GRADY, M., 1970, Syntax and Semantics of the English Verb Phrase, Haag.
 • GRANNIS, O. C., 1975, Some semantic aspects of relative clauses in English, IRAL 13, 111-118.
 • GRAF, G., 1962, Nebensatze ohne that im heutigen Englisch, ZAA 10, 179-202.
 • GREEN, Georgia M., 1975, How to get people to do things with words: the whimperative question, IN P. Cole a J. L. Morgan (vyd.), Syntax and Semantics 3, Speech Acts, 107-141, New York.
 • GREENBAUM, S., 1969, Studies in English Adverbial Usage, Londýn.
  • -, 1970, Verb-Intensifier Collocations in English. an Experimental Approach. Haag – Paříž.
 • GREPL, M., 1965, O větách tázacích, 48, 276-291.
 • GUNTER, R., 1963, Elliptical sentences in American English, Lga 12, 137-150.
 • HAIMAN, J., 1974, Concessives, conditionals, and verbs of volition, FL 11, 341-359.
 • HAIS, K., 1975, Anglická mluvnice, Praha.
 • HAJIČOVÁ, E., 1975, Negace a presupozice ve významové stavbě věty, Praha.
  • -, 1976, Struktura doplňovací otázky a odpovědi z hlediska aktuálního členění, SaS 36, 300-307.
 • HAJIČOVÁ, E. a J. PANEVOVA, P. SCALL, 1971, The meaning of tense and its recursive properties, PP 14, 1-15.
 • HAJIČOVÁ, E. a P. SCALL, 1982, Functional sentence perspective in the Slavonic languages and in English, Južnoslovenski filolog, 19-34, Bělehrad.
 • HALÍKOVÁ, E., 1955, Dva typy obecného záporu v moderní angličtině, SVŠPO, Jazyk a literatura II, 195-205.
 • HALLIDAY, M. A. K., 1967, Intonation and Grammar in British English. Haag.
  • -, 1967-68, Notes on transitivity and theme in English, JL, Part I, vol. 3, 37-81, Part II, Vol. 3, 199-244, Part III, Vol. 4, 179-215.
  • -, 1970a, Functional diversity in language as seen from a consideration of modality and mood in English, FL 6, 322-361.
  • -, 1970b, Language structure and language functions, IN J. Lyons (vyd.), New Horizons in Linguistics, 140-165.
 • HALLIDAY, M. A. K., a Ruqaiya HASAN, 1976, Cohesion in English, Londýn.
 • HANSEN, K., 1970, zur Kategorie des Kasus im modernen Englisch, ZAA 18, 262-282.
 • HANSEN, B. a M. SCHENTKE, M. SCHRAMM, 1975, On the english verb phrase, Linguistische Studien 17, Reihe A, Berlin.
 • HARRIS, Z. S., Structural Linguistics, University of Chicago Press.
 • HART´s Rules for Compositors and readers at the University Press, Oxford, 38, vyd. 1978.
 • HATCHER, Anne G., 1951, The use of the progressive form in English, Lg 27, 254-280.
  • -, 1956, Syntax and the sentence, Wd 12, 234-250.
 • HAUGEN, E., 1953, On resolving the close apposition, AS 28, 165-170.
 • HAUSENBLAS, K., 1954, Pokračujeme: Co je předmět? ČJ 4, 28-31.
  • -, 1955, Co je slovo, ČJ 5, 123-124.
  • -, 1958, Syntaktická závislost, způsoby a prostředky jejího vyjadřování, BVŠRJl, 23-51.
  • -, 1959, K teorii větných členů, 4, 77-80.
 • HAVRÁNEK, B. a A. JEDLIČKA, 1960, Česká mluvnice, 3. vyd., Praha.
 • HAWKINS, J. A., 1978, Definieness and Indefiniteness, Londýn.
 • HAWKINS, R., 1981a, On „Generating indirect objects in English“: a reply to Allerton, JL 17, 1-9.
  • -, 1981b, Towards an account of the possessive constructions: NP´s N and N of NP, JL 17, 247-269.
 • HEIDOLPH, K. E., 1970, Zur Bedeutung negativer Satze, IN M. Bierwisch a K. E. Heidolph (vyd.), Progress in Linguistics, 86-101, Haag.
 • HELGANDER, J., 1971, The Relative Clause in English and other Gemanic Languages, Gothenburg.
 • HERMERÉN, L., 1978, On Modality in English. A Study of the Smantics of the Modals, Lund Studies in English 53.
 • HEWSON, J., 1972, Article and Noun in English, Haag.
 • HILL, A. A., 1958, An Introduction to Linguistic Structures. From Sound to Sentence in English. New york.
 • HILL, L. A., 1961, Position and order of modifier-modifiers, LL 11, 63-70.
  • -, 1968, Prepositions and Adverbial PariclesLondýn.
 • HIRTLE, W. H., 1970, -ED adjectives like „verandahed“ and „blue-eyed“, JL 6, 19-36.
 • HLADKÝ, J., 1961, Remarks on complex condensation phenomena in some English and Czech contexts, BSE 3, 105-118.
 • HLAVSA, Z., 1968, On the operators of reference, TLP 3, 95-103.
  • -, 1975, Denotace objektu a její prostředky v současné češtině, SPL 10, Praha.
 • HOCKETT, C. F., 1954, Two models of grammatical description, Wd 10, 210-231.
  • -, 1955, Atribution and apposition, AS 30, 99-102.
  • -, 1958, A Course in Modern Linguistics, New York.
 • HOGG, R. M., 1977, English quantifier System, Amsterodam.
 • HORÁLEK, K., 1956, K teorii věty, SaS 26, 213-217.
 • HORECKÝ, J., 1959, Gramatickí činitelia poriadku slov, IV, 55-62.
  • -, 1972, Systém desunbstantivních adjektiv, SaS 33, 130-132.
 • HORNBY, A. S., 1975, Guide to Patterns and Usage in English, Londýn.
 • HORNBY, A S. a A. P. COWIE, J. W. LEWIS, 1974, Oxford Advanced Learner´s Dictionary of Current English, 3. vyd., Londýn.
 • HOROVÁ, E., 1976, On position and function of English local and temproal adverbials, BSE 12, 93-123.
 • HOUGH, G. A., 1971, Structure of Modification in Contemporary American English, Haag.
 • HRUŠKA, J., 1976, An attempt at a linguistic characterology of prepositions in present-day English in comparison with Czech, BSE 12, 125-144.
 • HUDDLESTON, R., 1967, More on the English comparative, JL 3, 91-102.
  • -, 1969a, Predicate complement constructions in English, Lga 23, 241-273.
  • -, 1969b, Some observations on tense and deixis in English, Lg 45, 777-806.
  • -, 1970, Two approaches to the analysis of tags, JL 6, 215-222.
  • -, 1971, The Sentence in Written english. A Syntactic Study Based on an Analysis of Scientific Texts, Cambridge.
  • -, 1974, Further remarks on the analysis of auxiliaries as main verbs, FL 11, 215-229.
 • HUDSON, R. A., 1971, english Complex Sentences, Amsterdam.
  • -, 1975, The meaning of questions, Lg 51, 1-31.
 • HUGHES, A. a P. TRUDGILL, 1980, English Accents and Dialects, Londýn.
 • CHARLESTON, Britta M., 1960, Studies on the Emotional and Affective Means of Expression in Modern English, Bern.
 • CHLEBNIKOVA, I. B., 1976, The conjunctive Mood in English. As a Problem in General Liguistics, Haag.
 • CHOMSKY, N., 1965, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass.
  • -, 1971, Deep structure, sruface structure, and semantic interpretation, IND. D. Steinberg a L. A. Jakobovits (vyd..), Semantics, 183-216, Cambridge; český překlad Hloubková struktura, povrchová struktura a sémantická interpretace, STG I, 9-48, Praha 1975.
  • -, 1972, Some empirical issues of the theory of transformational grammar, IN S. Peters (vyd.), Goals of Linguistic Theory, 63-103, Englewood Cliffs; český překlad Některé empirické otázky teorie transformační gramatiky, STG II, 7-59, Praha 1976.
 • CHRISTOPHERSEN, P., 1939, The Articles: A Study of their Theory and Use in English, Kodaň.
 • IL´JIŠ, B. A., 1948, Sovremennyj anglijskij jazyk, Moskva.
  • -, 1965, The Structure of Modern English, Moskva – Leningrad.
 • IVANOVA, I. P., Vid i vremja v sovremennom anglijskom jazyke, Leningrad.
 • IWANICKA, E., 1976, On questions and answers in English and Polish, PSCL 5, 247-256, Poznaň.
 • JACKENDOFF, R. S., 1968, Quantifiers in English, FL 4, 422-442.
  • -, 1969, An interpretive theory of negation, FL 5, 218-241.
 • JACOBSON, S., On the Use, Meaning, and Syntax of English Preverbal Adverbs, Stockholm Studies in English 44.
 • JESPERSEN, O., 1917, Negation in Engslih and Other Languages, Kodaň; 1962 Londýn.
  • -, 1924, The Philosophy of Grammar, Londýn.
  • -, 1933, Essentials of English Grammar, Londýn.
  • -, 1937, Analytic Syntax, Londýn – Kodaň.
  • -, 1909-1949, A Modern English Grammar on Historical Principles, I-VII, Kodaň – Londýn.
 • JINDRA, M., 1956, K otázkám slovesného vidu se zvláštním zřetelem k češtině a angličtině, Universitas Carolina, Philologica 2, č. 1, 77-102.
  • -, 1965, Function word there: its special features and wshims, PP 8, 223-233.
 • JOHANNESSON, N.-L., 1976, The English Modal Auxiliaries. A Stratificational Account, Stockholm Studies in English 36.
 • JOOS, M., 1964, The English Verb. Form and Meaning. The University of Wisconsin Press.
 • KALUZA, H., 1968, Proper nouns and articles in English, IRAL 6, 361-366.
 • KARLSEN, R., 1959, Studies in the Connection of Clauses in Current English. Zero Ellipsis and Explicit Forms, Bergen.
 • KARTTUNEN, L., 1971, Implicative verbs, Lg 47, 340-358.
 • KATZ, J. J. A P. M. POSTAL, 1964, An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, Cambridge, Mass.; český překlad Celistvá teorie lingvistických popisů, Praha 1967.
 • KAVKA, S., 1976, Sémantické vztahy anglické a české nominální fráze, JA 2, 60-62.
 • KEENAN, E. L., 1971, Quantifier structures in English, FL 7, 255-284.
 • KIEFER, F., On the problem of word order, IN M. Bierwisch a K. E. Heidolph (vyd.), Progress in Linguistics, 114-126, Haag.
 • KINGDON, R., 1958, The Groundwork of English Intonation, Londýn.
 • KIPARSKY, P. a C. KIPARSKY, 1970, Fact, IN M. Bierwisch a K. E. Heidolph (vyd.), Progress in Linguistics, 143-173, Haag.
 • KIRCHNER, G., 1952, Die zehn Hauptverben des Englischen im Britischen und Amerikanischen, Halle (Saale).
  • -, 1954, „Mary´s is a sad fate. Mine is a long and sad tale.“ Bemerkungen zur syntaktischen Funktion and stilistischen Verwendung einer umstrittenen Fugung, ZAA 2, 43-50.
  • -, 1955, Gradadverbien, Restriktiva und Verwandtes im heutigen Englisch, Halle (Saale).
 • KIRKWOOD, H. W., 1969a, Remarks on existential-locative and possessive-locative sentences in englsih and German, PP 12, 230-237.
  • -, 1969b, Aspects of word order and its communicative function in English and German, JL 5, 85-107.
  • -, 1970, Some systemic means of „functional sentence perspective“ in English and German, IRAL 8, 103-114.
 • KITAGAWA, C., 1974, Purspose expressions in English, Lga 34, 31-46.
 • KLIMA, E. S., 1964, Negation in English, IN J. A. Fodor a J. J. Katz (vyd.), The Structure of Language, Readings in the Philosophy of Language, 246-323, Englewood Cliffs.
 • KOLÁŘ, Š, 1975, Aspects of polyfunctionality in English sentence adverbs, PP 18, 222-227.
  • -, 1976, A note on subject adjuncts, PP 19, 182-188.
 • KONDERSKI, S., 1973, Some sruface and dep aspects of case in Polish and English, PSCL 1, 65-76, Poznaň.
 • KONEČNÁ, D., 1966, K otázce druhů objektu podle významu, AUC, Philologica 1-3, Slavica Pragensia 8, 311-316.
  • -, 1968, Jeden z přístupů k popisu objektu českého slovesa, AUC, Philologica 1-3, Slavica Pragensia 10, 187-192.
  • -, 1974, O významech českých pravých předložek, SaS 25, 261-264.
 • KONTRA, M., 1981, On English negative interrogatives, IN J. E. Copeland a P. W. Davis (vyd.), The Seventh Lacus Forum 1980, 412-431, Columbia.
 • KOPEČNÝ, F., 1958, Základy české skladby, Praha.
 • KOŘENSKÝ, J., 1971, K problému větněsémantických funkcí nedějových významů českého slovesa, SaS 32, 208-216.
 • KRÁMSKÝ, J., 1968, Some ways of expressing the category of determinedness, TLP 3, 241-253.
  • -, 1969, The Word as a Linguistic Unit, Haag – Paříž.
  • -, 1972, The Article and the Concept of Definiteness in Language, Haag.
 • KRAUS, Hedwig, 1977, Das Numerus-System des Englischen, Tubingen.
 • KROUPOVÁ, L., 1974, K diskusi o slovnědruhové povaze přdložek a jejich klasifikaci, SaS 35, 265-268.
 • KRUISINGA, E., 1931-32, A Handbook of Present-Day English, Groningen.
 • KRUISINGA, E. a P. A. ERADES, 1960, An English Grammar, 8. vyd., Groningen.
 • KRZESZOWSKI, T. P., 1973, On the concept of „instrumental“ case, PSCL 1, 107-130, Poznaň.
 • KŘÍŽKOVÁ, H., 1968, Adverbiální determinace slovesná a větný vzorec, Otázky slovanské syntaxe II, 103-109, Brno.
  • -, 1972, Kontextové členění a typy tázacích vět v současných slovanských jazycích, Slavia 41, 241-262.
  • -, 1973, Adverbiální determinae příčinná, Studie z východoslovanské jazykovědy, Kabinet cizích jazyků ČSAV, Praha.
 • LABOV, W., 1972, Negative attraction and negative concod in English grammar, Lg 48, 773-818.
 • LAKOFF, G., 1968, Instrumental adverbs and the concept of deep structure, FL 4, 4-29.
  • -, 1970a, Repartee, or a reply to „Negation, conjunction and quantifiers,“ FL 6, 389-422.
  • -, 1970b, Global rules, Lg 46, 627-639; český překlad Globální pravidla, STG I, 90-103, Praha 1975.
  • -, 1972, Linguistics and natural logic, IN D. Davidson a G. Harman (vyd.), Semantics of Natural Language, 545-665, Dordrecht; český překlad Lingvistika a přirozená logika, STG II, 91-149, Praha 1976.
 • LAKOFF, Robin, 1969, Some reasons why there can´t be any some-any rule, Lg 45, 608-615.
  • -, 1974, A syntactic argument for negative transportation, IN P. A. M. Seuren (vyd.), Semantic Syntax, 175-182, Oxford University Press.
 • LANGACKER, R. W., 1974, The question of Q, FL 11, 1-37.
 • LANGACKER, R. W. a Pamela MUNRO, 1975, Passives and their meaning, Lg 51, 789-830.
 • LEE, D. W., 1952, Close apposition: an unresolved pattern, AS 27, 268-275.
 • LEECH, G. N., 1963, Disjunctive grammar in British television advertising, Studia Neophilologica 35, 256-264.
  • -, 1966, English in Advertising, Londýn.
  • -, 1971, Meaning and the English Verb, Londýn.
  • -, 1978, Semantics, 4. vyd. Harmondsworth.
 • LEECH, G. a J. SVARTVIK, 1975, A Communicative Grammar of English, Londýn.
 • LEES, R. B., 1961, Grammatical analysis of the English comparative construction, Wd 17, 171-185.
  • -, 1968, The Grammar of English Nominalizations, Haag.
 • LEES, R. B. a E. S. KLIMA, 1963, Rules for English pronominalization, Lg 39, 17-28.
 • LEHNERT, M., 1973, Reverse Dictionary of Present-Day English, 2. vyd., Lipsko.
 • LEŠKA, O., 1968, K otázce soustavy slovních druhů, Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 87-88.
 • LINDKVIST, K.-G., 1976, A Comprehensive Study of Cenceptions of Locality in which English Prepositions Occur, Stockholm.
 • LJUNG, M., 1970, English Denominal Adjectives, Goteborg.
  • -, 1980, Reflexions on the English Progressive, Goteborg.
 • LUCAS, M. A., 1975, The syntactic classes of antenominal adjectivesin English, Lga 35, 155-171.
 • LUELSDORFF, P., 1981, On anticipatory object it, IRAL 19, 195-206.
 • LYONS, J., 1966, Towards a“notional“ theory of the „parts of speech“, JL 2, 209-236.
  • -, 1967, A note on possessive, existnetial and locative sentences, FL 3, 390-396.
  • -, 1971, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge University Press.
 • LYTTLE, E. G., 1974, A Grammar of Subordinate Structures in English, Haag.
 • MACHÁČEK, J., 1959, A contribution to the problem of the so-called copulas in Modern English, PP 2, 14-20.
  • -, 1960, Accusative-with-infinitive versus clause, PP 3, 197-214.
  • -, 1965, Complementation of the English Verb by the Accusative with Infinitive and the Content Clause, Praha.
 • MALONE, J. H., 1967, A transformationa re-examination of English questions, Lg 43, 686-707.
 • MASUYA, Y., 1950, function of the connective that in present-day English, Studies in English Grammar and Linguistics, A Miscellany in Honour of Takanobu Otsuka, 129-136, Tokio.
 • MATHESIUS, V., 1907-1908, Studie k dějinám anglického slovosledu, Kapitoly úvodní I, II, III, Věstník české akademie 16, 261-275; 17, 195-216, 299-311.
  • -, 1911a, O potenciálnosti jevů jazykových, Věstník Královské české společnosti nauk, 1-24; přetištěno U základů pražské jazykovědné školy, 5-34, Praha 1970.
  • -, 1911b, Poznámky o takzvané elipse a o anglických větách neslovesných, SbF 2, 215-234.
  • -, 1912, o apozici v moderní angličtině, SbF 3, 240-251.
  • -, 1913, O nominálních tendencích v slovesné predikaci novoanglické, SbF 4, 325-339.
  • -, 1915, O pasívu v moderní angličtině, SbF 5, 198-220.
  • -, 1917, Poznámky o novoanglických větách kvalifikujících, SbF 6, 124-149.
  • -, 1924, Několik poznámek o funkci podmětu v moderní angličtině, ČMF 10, 244-248; přetištěno O funkci podmětu, ČOJ, 277-285, Praha 1947.
  • -, 1936a, Nebojte se angličtiny! Průvodce jazykovým systémem, Praha, 7. vyd. 1976.
  • -, 1936b, On some problems of the systematic analysis of grammar, Travaux du Cercle linguistique de Prague 6, 95-107.
  • -, 1938, Zesílení a zdůraznění jako jevy jazykové, SaS 4, 193-202; přetištěno v ČOJ, 203-223, Praha 1947.
  • -, 1939, O takzvaném aktuálním členění větném, SaS 5, 171-174, přetištěno v ČOJ, 234-242, Praha 1947.
  • -, 1941, Základní funkce pořádku slov v češtině, SaS 7, 169-180, přetištěno v ČOJ, 327-352, Praha 1947.
  • -, 1942, ze srovnávacích studií slovosledných, ČMF 28, 181-190, 302-307.
  • -, 1947, Několik zásadních slov o kongruenci a dvojí negaci, ČOJ, 319-326, Praha.
  • -, 1961, Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, Praha; anglický překlad A Functional Analysis of Present-Day English on a General Linguistic Basis, Praha 1975.
  • -, 1982, Jazyk, kultura a slovesnost, Praha.
 • MATTHEWS, P. H., 1974, Morphology, An Introduction to the Theory of Word-Structure, Cambridge University Press. 658
 • MCCAWLEY, J. D., 1971, Tense and time reference in English, IN C. J. Fillmore a D. T. Langendoen (vyd.), Studies in Linguistic Semantics, 97-113, New York.
  • -, 1973, Semantic representation, IN J. D. McCawle (vyd.), Grammar and Meaning, 240-256, Tokio; český překlad Sémantický zápis, STG I, 75-89, Praha 1975.
  • -, 1974a, Prelexical syntax, IN P. A. M. Seuren (vyd.), Semantic Syntax, 29-42, Oxford University Press.
  • -, 1974b, English as a VSO language, IN P. A. M. Seuren (vyd.), Semantic Syntax, 75-95, Oxford University Press.
 • MCCOARD, R. W., 1978, The English Perfect: Tense-Choice and Pragmatic Inferences, Amsterodam.
 • MCELDOWNEY, Patricia L., 1977, A teching grammar of the English article system, IRAL 15, 95-112.
 • MCTEAR, M. F., 1979, Systematic functional grammar: some implications for language teaching, IRAL 17, 99-122.
 • MEHLOVÁ, L. viz DUŠKOVA-MEHLOVÁ.
 • MENCKEN, H. L., 1936, The American Language, 4. vyd. Londýn.
 • MILLINGON-WARD, J., 1954, The Use of Tenses in English, Londýn.
 • MITCHELL, T. F., 1966, Some English phrasal types, IN E. C. Bazell et al. (vyd.), In Memory of J. R. Firth, 355-358, Londýn.
 • MRÁZEK, R., 1962, K otázce českých schémat a typů, zvláště neslovesných, SaS 23, 21-36.
 • NAGUCKA, Ruta, 1978, Negatively Phrased Utterances in English, Varšava – Krakov.
 • NEBESKÁ, I., 1974, K sémantice souvětí s vedlejší větou účelovou, SaS 35, 275-286.
  • -, 1976, K negaci v souvětích příčinné povahy, SaS 37, 291-299.
 • NEHLS, D., 1975, The system of tense and aspect in English, IRAL 13, 275-292.
 • NICKEL, G., 1968, Complex verbal structures in English, IRAL 6, 1-21.
 • NIDA, E. A, 1949, Morphology: The Descriptive Analysis of Words, 2. vyd. Ann Arbor.
 • NILSEN, D. L. F., 1972, English Adverbials, Haag – Paříž.
 • NORWOOD, J. E., 1954, The looseappositive in present-day English, AS 29, 267-271.
 • NOSEK, J., 1958a, Adverbial suclauses in Modern English, PP 1, 10-15, 41-49.
  • -, 1958b, Plusquamperfektum v moderní angličtině, ČMF 40, 193-208.
  • -, 1960, Relative clauses in Modern English, PP 3, 85-104.
  • -, 1964, Nots on syntactic condensation in Modern English, TLP 1, 281-288.
  • -, 1965, Overlapping predications in Modern English, AUC Philologica 3, Pse 11, 33-51.
  • -, 1966, Contributions to the Syntax of the New English Complex Sentence, AUC, Philologica, Monographia 13.
  • -, 1981, Citátová kompozita v moderní angličtině a češtině, CJŠ 25, 66-71.
 • NOVÁK, P., 1959, O prostředcích aktuálního členění, AUC, Philologica 1, 9-15.
 • O´CONNOR, J. D. a G. F. ARNOLD, 1961, Intonation of Colloquial English, Londýn.
 • O´GRADY, W. D., 1979, When and while as temporal conjunctions, IRAL 17, 145-149.
 • OLEKSY, W., 1976, The semantics of how and why questions in English and Polish, PSCL 5, 239-245, Poznaň.
 • OLSSON, Y., 1961, On the Syntax of the English Verb, Gothenburg Studies in English 12.
 • ORAVEC, J., 1968, Slovenské předložky v praxi, Bratislava.
 • OZGA, J., 1976, Stress and word order in English and Polish, PSCL 5, 47-63, Poznaň.
 • PALA, K., 1968, On the homonymy of subject and object in a synthetic and an analytic language system, BSE 7, 149-166.
  • -, 1974, Semantic classes of verbs and FSP, PFSP, 196-207, Praha.
 • PALMER, F. R., 1965, A Linguistic Study of the English Verb, Londýn.
  • -, 1974, The English Verb, Londýn.
  • -, 1979, Modality and the English Modals, Londýn.
 • PALMER, H. E., 1928, A Grammar of Spoken English on a Strictly Phonetic Basis, Cambridge, 3. rev. vyd. 1969
 • PANEVOVÁ, J., 1971, Vedlejší věty obsahové, SaS 32, 289-300.
  • -, 1976, Tzv. vedlejší věty místní a jejich významová stavba, SaS 37, 286-290.
 • PANEVOVÁ, J. a E. BENEŠOVÁ, P. SCALL, 1971, Čas a modalita v češtině, AUC, Philologica, Monographia 34, Praha.
 • PANEVOVÁ, J. a P. SGALL, 1971, Relativní čas, SaS 32, 140-148.
 • PARTEE, Barbara Hall, 1970. Negation, conjunction, and quantifies: syntax vs. semantics, FL 6, 153-165.
  • -, 1971, On the requirement that transformations preserve meaning, IN C. J. Fillmore a D. T. Langendoen (vyd.), Studies in Linguistic Semantics, 1-21, New York; český překlad O požadavku, aby transformace zachovávaly význam, STG II, 195-214, Praha 1976.
 • PEPRNÍK, J., 1950, Nominální věty v moderní anlgické próze, ČMF 34, 41.
  • -, 1976, Frequency survey of modification in the complex noun phrase, AUPO, Philologica 39, 47-61.
 • PERLMUTTER, D. N., 1970, On the article in English, IN M. Bierwisch a K. E. Heidolph (vyd.), Progress in Linguistics, 233-248, Haag
 • POČEPCOV G. G., 1968, O prinicpach sintagmatičeskoj klassifikacii glagolov (na materiale glagol´noj systemy sovremennogo anglijskogo jazyka), Naučnyje doklady vyššej školy, Filologičeskije nauki 3, 65-76.
 • POLDAUF, I., 1940, Podstata anglického pasiva a anglické vazby zájmové účasti, ČMF 26, 358-363.
  • -, 1947A, Some points on negation in colloquial English, Příspěvky k dějinám řeči a literatury anglické, PSE 6, 77-84.
  • -, 1947b, Strukturální pohled na shall a will, ČMF 30, 26-44, 116-123, 193-202.
  • -, 1948, O podstatě stupňování přídavných jmen, ČMF 31, 109-122.
  • -, 1954, Infinitiv v angličtině, ČMF 36, 9-23.
  • -, 1955a, Vztažné věty v angličtině a v češtině, SVŠPO, Jazyk a literatura II, 159-194, Praha.
  • -, 1955b, O konkurenci infinitivu a gerundu v angličtině, ČMF 37, 203-223.
  • -, 1962, Místo dativu ve výstavbě věty, AUC, Philologica 3, Slavica Pragensia IV, 335-345.
  • -, 1964, The third syntactical plan, TLP 1, 241-255.
  • -, 1967a, On lexical limitations to grammatical categories, AUC, Philologica 5, PSE 12, 7-22.
  • -, 1967b, The HAVE construction, AUC, Philologica 5, Pse 12, 23-40.
  • -, 1968, Evaluative predication, PP 11, 1-12.
  • -, 1969a, Some notes on the signalization of the plural in English nouns, BSE 8, 153-159.
  • -, 1969b, The so-called medio-passive in English, AUC, Philologica 3, PSE 13, 15-34.
  • -, 1970, Case in contemporary English, PP 13, 121-131.
   -, 1971, Form and meaning. Their interplay in morphology, TLP 4, 157-187.
  • -, 1972a, Factive, implicative, evaluative predications, PP 15, 65-92.
  • -, 1972b, Mluvnice současné angličtiny 2, Substantivum a substantivní větné členy, Praha.
  • -, 1976, Reflections of the notion of place in English and in Czech, Beitrage zur konfrontierenden Sprachwissenschaft, 162-174, Halle/Saale.
  • -, 1983, Anglický slovní přízvuk, Praha.
 • POPE, Emily Norwood, 1976, Questions and Answers in English, Haag – Paříž.
 • POSTAL, P., 1966, On so-called prnouns in English, IN D. A. Reibel a S. A. Schane (vyd.), Modern Studies in English: Readings in Transformational Grammar, 56-82, Englewood Cliffs.
 • POUTSMA, H., 1926-1929, a Grammar of Late Modern English, I-V, Groningen.
 • QUIRK, R., 1957, Relative clauses in educated spoken English, ES 38, 97-109.
  • -, 1962, the Use of English. With Supplements by A. C. Gimson a J. Warburg. Londýn.
  • -, 1970, Aspect and variant inflection in English verbs, Lg 46, 300-311.
 • QUIRK, R. a S. GREENBAUM, 1979, A University Grammar of English, Londýn.
 • QUIRK, R. a S. GREENBAUM, G. LEECH, J. SVARTVIK, 1972, A Grammar of Contemporary English, Londýn.
  • -, 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, Londýn.
 • RECZKIEWICZ, A., 1963, Internal structure of Clauses in English, Varšava.
 • RIDJANOVIČ, M.., 1982, The categories of Slavic verbal aspect in English grammar, PSCL 14, 83-98, Poznaň
 • RIVIÉRE, C., 1981, Is should a weaker must? JL 17, 179-195.
 • ROHDENBURG, G., 1970a, Zur Oberflachenaufspaltung komplexer Nominalphrasen im Deutschen und Englischen, PAKS, Arbeitsbericht 6, 59-115, Stutgart.
  • -, 1970b, Zum personlichen Subjekt im Englischen: Versuch der Widerlegung und Relativierung einer traditionellen Vorstellun, PAKS, Arbeitsbericht 6, 133-164, Stuttgart.
 • ROSENBAUM, P. S., 1967, The Grammar of English Predicate Complement Constructions, Cambridge, Mass.
 • ROCHOWANSKÁ, I., 1972, English predicative adjectives, Germanistica Olomucensia 2, 29-36.
 • ROSS, J. R., 1970, On declarative sentences, IN R. A. Jacobs a P. S. Rosenbaum (vyd.), Readings in English Transformational Grammar, 222-272, Waltham, Mass.
 • RUTHERFORD, W. E., 1970, Some observations concerning subordinate clauses in English, Lg 46, 97-115.
 • SAHLIN, Elisabeth, 1979, Some and Any in Spoken and Written English, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Anglistica Upsaliensia 38.
 • SAPIR, E., 1921, Language. An Introduction to the Study of Speech, New York.
 • SAVICKÝ, N., 1972. Smyslorazličitel´nyje funkcii porjadka slov i poroždajujščije modeli jazyka, PSML 3, 193-199.
 • SEARLE, J. R., 1970, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge.
 • SEUREN, P. A. M., 1969, Operators and Nucleus: A Contribution to the Theory of Grammar, Cambridge University Press.
  • -, 1974, Negative´s travels, IN P. A. M. Seuren (vyd.), Semantic Syntax, 193-208, Oxford University Press.
 • SGALL, P., 1967, Functional sentence perspective in a generative description, PSML 2, 203-225.
  • -, 1969, L´ordre des mots et la sémantique, In F. Kiefer (vyd.), Studies in Syntax and Semantics, 231-240, Dordrecht.
 • SHOPEN, T., 1973, Ellipsis as grammatical indeterminacy, FL 10, 65-77.
 • SCHEFFER, J., 1975, The Progressive in English, Amsterodam – Oxford.
 • SCHEURWEGHS, G., 1961, Present-Day English Syntax, Londýn.
 • SKALIČKA,, V., 1950, Poznámky k teorii pádů, SaS 12, 134-152.
  • -, 1957, Vztah morfologie a syntaxe, SaS 18, 65-71.
 • SMIRNICKIJ, A. I., 1957, Sintaksis anglijskogo jazyka, Moskva.
  • -, 1959, Morfologija anglijskogo jazyka, Moskva.
 • SMITH, Carlota S., 1961, A class of complex modifiers in English, Lg 37, 343-365.
  • -, 1964, Determiners and relative clauses in a generative grammar of English, Lg 40, 37-52.
 • SOPHER, H., 1962, Sequence of adjective, ELT 16, 192-198.
 • SORENSEN, H. S., 1958, Word-Classes in Modern English with Special Reference to Proper Nouns, Kodaň.
  • -, 1959, The function of the definite article in Modern English, ES 40, 401-420.
 • SPALATIN, L., 1979, Generated definite article, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 24, 1-2, 209-234, Zagreb.
 • SPITZBARDT, H., 1958, On the grammatical categories of present participle and gerund in English, ZAA 6, 29-45.
  • -, 1959, Some remarks on the syntax of comparison, PP 11, 6-14.
  • -, 1960, „Bestimmende“ und „erweiternde“ Relativsatze im Englischen, ZAA 8, 186-202.
 • SROKA, L., 1972, The Syntax of English Phrasal Verbs, Haag.
 • STASZEWSKI, J., 1976, cluases of purpose vesus prepositional phrases of purpose in English and Polish, PSCL 5, 185-200, Poznaň
 • STEPHANIDIES, Éva H., 1977, The article in English and Hungarian: A selected survey of its literature, Studies in English and American 3, 215-250, Budapešť.
 • STOCKWELL, R. P. a P. SCHACHTER, B. H. PARTEE, 1973, The Major Syntactic Structures of English, NewYork.
 • STOFFEL, C., 1901, Intensives and Down-Toners, Anglistische Forschungen 1, Heidelberg.
 • STRANG, Barbara M. H., 1962, Modern English Structure, Londýn.
 • STRAUMANN, H., 1935, Newspaper Headlines, Londýn.
 • STREVENS, P., 1956, Spoken Language, Londýn.
 • SUNDÉN, K. F., 1916, I The Predicational Categories in English, II A Category of Predicational Change in English, Uppsala.
 • SVARTVIK, J., 1966, On Voice in the English Verb, Haag – Paříž.
 • SVOBODA, A., 1970, A note on N + Adj, SPFFBU 19, A 18, 87-92.
  • -, 1981, Diatheme, Brno
 • SVOBODA, K., 1961, Parataxe a hypotaxe z hlediska modální výstavby souvětí a z hlediska sledu vět, SaS 22, 241-254.
  • -, 1965, K třídění složených souvětí, SaS 26, 35-44.
  • -, 1966, K podstatě věty zejména z hlediska modálnosti, SaS 27, 97-103.
  • -, 1974, Neshodný přívlastek adjektivní, SaS 35, 269-274.
 • SWEET, H., 1891-1898, A NewEnglish Grammar, Oxford.
 • ŠEVČÍKOVÁ, H., 1981, Pojetí přívlastku v českých a anglických mluvnicích, ČMF 63, 17-25 (PP 24/1981).
 • ŠMILAUER, V., Co je předmět? ČJ 4, 21-22.
  • -, 1955, Rozlišování předmětu a příslvoečného určení, ČJ 5, 269-273.
  • -, 1966, Novočeská skladba, 3. vyd. Praha.
  • -, 1972, Nauka o českém jazyku, Praha.
 • ŠTÍCHA, F., 1982, On reflexive verbs in English, PP 25, 173-181.
 • TAHAL, K., 1977, O kategorii určenosti, JA 14, č. 1, 17-19.
 • TEYSSIER, J., 1968, Notes on the syntax of the adjective in Modern English, Lga 20, 225-249.
 • TOTTIE, G., 1978, Idioms with have? An experimental study of negative sentences with have in British and American English, Stockholm Studies i English 46, 151-169.
 • TRÁVNÍČEK, F., 1951, Mluvnice spisovné češtiny, Praha.
 • TRNKA, B., 1928a, Analysis and synthesis in English, ES 10, 138-144.
  • -, 1928, O podstatě vidů, ČMF 14, 193-197.
  • -, 1930, On the Syntax of the English Verb from Caxton to Dryden, Travaux du Cercle linguistique de Prague 3.
  • -, 1932, Some thoughts on structural morphology, Charisteria G. Mathesio ... oblata, 57-61.
  • -, 1941, O jednoslabičnosti angličtiny, ČMF 27, 360-367-
  • -, 1956, Rozbor nynější spisovné angličtiny III, Syntaxe jména a jmenných tvarů slovesných, Praha.
  • -, 1958, Morfologické protiklady, VPSJ, 93-104, Praha.
  • -, 1961, Principles of morphological analysis, PP 4, 129-137.
  • -, 1962, On the morphological classification of words, Lga 11, 422-425.
  • -, 1963, Problém vlastních jmen, PP 6, 85-89.
  • -, 1964, On the linguistic sign and the multilevel organization of language, TLP 1, 33-40.
  • -, 1966, On the basic categories of syntagmatic morphology, TLP 2, 165-169.
  • -, 1967, Rozbor nynější spisovné angličtiny II, Morfologie slovních druhů (částí řeči) a tvoření slov, 3. vyd. Praha
  • -, 1968, On word order in structural linguistics, TLP 3, 47-51-
  • -, 1969, Conversion in English, BSE 8, 183-187.
 • TURNER, G. W., 1973, Stylistics, Hardmondsworth, Middlesex.
 • TWADDELL, W. F., 1963, The English Verb Auxiliaries, Providence, r. I.
 • UHLÍŘOVÁ, L., 1969, Vztah syntaktické funkce větného členu a jeho místa ve větě, SaS 30, 358-370.
  • -, 1974, On the role of statistics in the investigation of FSP, PFSP, 208-216, Praha.
 • VACHEK, J., 1939, Porušování záporové shody v českých záporných větách obecné platnosti, ČMF 26, 47-52.
  • -, 1947, Obecný zpor v angličtině a v češtině, Příspěvky k dějinám řeči a literatury anglické, PSE 6, 11-77.
  • -, 1955a, Notes on the english „Possessive Case“, ČMF 37, Philologica, 11-15.
  • -, 1955b, Some thoughts on the so-called complex condensation in Modern English, SPFFBU A 3, 63-77.
  • -, 1961, Some less familiar aspects of the analytical trend of English, BSE 3, 9-78.
  • -, 1964, Notes on gender in Modern English, SPFFBU A 12, 189-194.
  • -, 1972, Ještě k osudu českých posesivních adjektiv, SaS 33, 146-148.
  • -, 1974, Selected Chapters from English Syntax, Praha.
  • -, 1976, Selected Writings in English and General Linguistics, Praha.
  • -, 1981, Paralingvistické zvuky a psaný jazyk, SaS 42, 124-133.
 • VACHEK, J. a J. FIRBAS, 1962, Lingvistická charakteristika současné angličtiny, 2. rev. vyd., Praha
 • VALLINS, G. H., Good English, Londýn.
 • VANNECK, G., 1958, The colloquial preterite in Modern American English, Wd 14, 237-242.
 • VIETHEN, H. W., 1976, All, any, each, every und generisches a, Akten des 11. linguistischen Kolloquiums, Band 2 (Aachen), 147-156, Tubingen.
  • -, 1979, Untersuchungen zum englischen Present Perfect und zum Generischen, Frankufrt/M.
 • WEKKER, H. Chr., 1976, The Expression of Future Time in Contemporary British English, Amsterodam.
 • WELTE, W., 1978, Negationslinguistik, Mnichov.
 • WHITAKER, S. F., 1983, The future progressive, IRAL 21, 145-154.
 • WHITLEY, M. S., 1978, Person and number in the use of we, you, and they, AS 53, 18-39.
 • WOLFSON, Nessa, 1979, the conversational historical present alternation, Lg 55, 168-182.
 • WOLOSZYK, A., Attitudinal adjectives in English and Polish, PSCL 2, 345-354, Poznaň 1874.
 • WOLOSZYK-PISARSKA, A., 1976, Basic characteristics of comparative constructions in English and Polish, PSCL 4, 153-165, Poznaň.
 • WOOD, F. T., 1952, „That“ and „which“ as relative pronouns, ELT 7, 8-14.
 • YOTSUKURA, S., 1970, The Articles in English: A Structural Analysis of Usage, Haag – Paříž.
 • ZABROCKI, T., 1983, Some grammatical implications of the contrastive analysis of English sentence adverbs and their equivalents in Polish, PSCL 1, 23-38, Poznaň.
 • ZANDVOORT, R. W., 1969, A Handbook of English Grammar, 5. vyd. Londýn.
 • ZIMEK, R., 1980, Sémantická výstavba věty, AUPO, Philologica 44, Praha.
 • ZIMMERMANN, R. 1972, Die Kasusgrammatik in der angewandten und kontrastiven Linguistik, IRAL 10, 167-178.