3.32.6 Zvláštní případy determinace apelativ

Některá počitatelná apelativa, u nichž se různé druhy determinace normálně vyjadřují příslušným členem, se někdy vyskytují bez členu. Jsou to především substantiva jako school škola, college, university vysoká škola, hospital nemocnice, church kostel, prison vězení, court soudní dvůr, bed postel, table stůl, sea moře aj., která nemají člen, vyjadřují-li účel, jemuž to, co označují, slouží, např. go to school chodit do školy, after school po škole, po vyučování, at school ve škole, he was sent to hospital byl poslán do nemocnice, in court u soudu, the case was settled out of court případ byl vyřešen bez soudu, go to bed jít spát, the children should be in bed děti by už měly být v posteli, go to sea stát se námořníkem, at sea na moři (též přeneseně „být zmaten, na rozpacích“) aj.
Town je bez členu, míní-li se centrum města nebo na venkově nejbližší město (v okolí Londýna Londýn), např. go to town to do some shopping jít do města nakupovat. Srov. též go home jít domů, at home doma, ale the equipment of the homes with electrical appliances vybavení domácností (domovů) elektrickými přístroji.
Bez členu jsou dále názvy dopravních prostředků v předložkové vazbě s by, např. go, travel atd. by train jet, cestovat vlakem, by plane letadlem, by boat lodí, by coach autokarem, by bus autobusem, by tram tramvají, by car autem, by bicycle (bike) na kole apod., jakož i označení jiných prostředků a prostředí, např. by letter dopisem, by post poštou, by hand ručně, (doručit) poslem, by sea po moři, by land po pevnině, by air letecky, by phone telefonicky, by radio rádiem, by word of mouth ústně aj.
Také označení částí dne jsou většinou bez členu, zejména po předložkách at, by, after, before, např. at noon v poledne, after midnight po půlnoci, before dawn před rozedněním, at dusk za soumraku, at sunrise/sunset při východu/západu slunce, at/by night v noci, by day ve dne aj. Ale in the afternoon odpoledne, in the morning dopoledne, in the evening večer, during the night v noci, an object scarcely visible in the dusk předmět v soumraku sotva viditelný aj.
Bezčlennost se dále vyskytuje v koordinačních a jiných spojeních sdružujících členy, mezi nimiž je vztah sounáležitosti, např. husband and wife manžel a manželka, manželé, brother and sister bratr a sestra, sourozenci, he twirled the stem of the glass between thumb and first finger točil nožičkou sklenice mezi palcem a ukazováčkem, between parent and child mezi rodičem a dítětem, neither child nor adult ani dítě, ani dospělý. Man and horse were all the power we had. (Lee 216) Člověk a kůň byly veškeré zdroje energie, které jsme měli.
Spojení substantiv tohoto druhu je zvláště časté v předložkových vazbách, např. from head to foot od hlavy k patě, from tip to toe od špiček prstů u ruky po špičky prstů u nohy, from father to son z otce na syna, from beginning to end od začátku do konce, hand in glove ruka v rukávě aj., jakož i v předložkových vazbách, v nichž se opakuje totéž substantivum, např. day by day den ze dne, arm in arm držíce se pod paždí, hand in hand ruku v ruce, face to face tváří v tvář, from end to end od jednoho konce na druhý aj.
Bezčlennost se vyskytuje i v dalších typech více méně ustálených vazeb, např. předložkových vazbách substantiv blížících se předložkám nebo spojkám, srov. in contrast with v protikladu s, na rozdíl od, in support of na podporu čeho, in reply to, in answer to jako odpověď na, in connection with v souvislosti s, on account of vzhledem k čemu, v důsledku čeho, in comparison with ve srovnání s čím, in honour of na počest čeho, koho, in memory of na paměť koho, čeho, in favour of ve prospěch koho, čeho, on top of navrch čeho, navíc k čemu, in defiance of navzdory čemu, with regard (respect) to, in regard to (of) vzhledem k čemu, in place of na místo čeho, koho, in relation to ve vztahu k čemu, ke komu, for fear of ze strachu, že; on condition that pod podmínkou, že aj. Jiné zcela obdobné vazby tohoto druhu však člen mají, např. under the influence of pod vlivem čeho, on the initiative of z iniciativy koho, on the analogy of analogicky podle (ale by analogy with), at the request of na žádost koho, on the ground that, for the reason that z toho důvodu, že aj.
S podobnou nejednotností v determinaci se setkáváme i jinde. Některé vazby mají člen neurčitý, např. to be in a hurry spěchat, in a bustle pobíhat, in a passion, in a rage být rozzuřen, in a panic panikařit, at a loss na rozpacích, it's a pity je to škoda, it's a folly je to pošetilost. Jindy je člen nulový, např. in haste spěšně, in trouble v nesnázích, in fear ve strachu, in terror v hrůze, in peace v klidu, v míru, in danger v nebezpečí, in distress v tísni, at work v práci, při práci, at rest v klidu, it's fun je to legrace aj. Rozdíly v užívání členu v tomto případě souvisí s různým stupněm počitatelnosti jednotlivých substantiv.
Bezčlennost bývá dále u předmětových substantiv, která s předcházejícím slovesem vytvářejí jeden významový celek (srov. některé jednoslovné ekvivalenty v češtině), např. keep house vést domácnost, hospodařit (ale keep the house nevycházet z domu), take office nastoupit do úřadu, do funkce, weigh anchor spustit kotvu, zakotvit, take offence urazit se, give way povolit, ustoupit, make room udělat místo, ustoupit, play ball spolupracovat (ale keep the ball rolling udržovat konverzaci), give chase to honit, pronásledovat aj.
Jiné vazby tohoto druhu však mají člen neurčitý (zejména verbonominální vazby typu give a laugh, have a smoke, viz 13.23.22).

Poznámka: Srovnej též změnu v druhu determinace jako I had an impression that something was wrong. Měl jsem dojem, že něco není v pořádku. – I was under the impression that he was away. Měl jsem dojem, že je pryč. He has a reputation for being a connoisseur. – He has the reputation of being a connoisseur. Má pověst znalce. He has a mania for speculation. – He has the mania of speculation. Má mánii spekulovat. V posledních dvou případech rozdíl v determinaci vyplývá z toho, že předložkové určení s of delimituje referenta řídícího substantiva jako jedinečného, kdežto určení s for nikoliv.