16.22.2 Vztažné věty adjektivní

Adjektivní vztažné věty mají funkci přívlastku. Modifikují substantivum, k němuž se vztahují, podobně jako přívlastek adjektivní nebo přívlastek vyjádřený předložkovou vazbou, srov. a decision that cannot be revoked rozhodnutí, které nelze odvolat – an irrevocable decision neodvolatelné rozhodnutí; a man who has a large family člověk, který má velkou rodinu – a man with a large family člověk s velkou rodinou.
Adjektivní vztažné věty se k větnému členu, k němuž se vztahují (antecedentu), připojují vztažnými výrazy (zájmeny, částicí, příslovci), které plní dvojí funkci: spojují větu závislou s větou řídící (jsou tak prostředkem subordinace) a v závislé (vztažné) větě mají funkci větného členu (podmětu, předmětu, jmenné části přísudku, příslovečného určení, popř. i jiných).
Po sémantické stránce adjektivní vztažné věty buď blíže vymezují svůj antecedent, tj. jsou nutné pro jeho jednoznačné vymezení, nebo přidávají další sémantický rys k antecedentu, jehož obsah je již dostatečně vymezen. Podle toho se rozlišují vztažné věty restriktivní a nerestriktivní, srov. I have two friends who write to me regularly. Mám dva přátele, kteří mi píší pravidelně (vztažná věta restriktivní: mám více přátel, z nichž dva mi píší pravidelně / z mých přátel dva mi píší pravidelně). – I have two friends, who write to me regularly. Mám dva přátele, kteří mi píší pravidelně (vztažná věta nerestriktivní: mám pouze dva přátele a oba mi píší pravidelně).
Základní typ adjektivní věty vztažné je věta restriktivní (nerestriktivní vztažné věty jsou mnohem řidší a vyskytují se hlavně v knižním jazyce).

Poznámka: Protiklad restriktivní modifikace / nerestriktivní modifikace, pokud vyplývá ze stupně vymezenosti řídícího členu, se uplatňuje i u přívlastku adjektivního nebo vyjádřeného předložkovou vazbou, srov. an immortal work of art nesmrtelné umělecké dílo (atribut restriktivní: takové umělecké dílo, které je nesmrtelné [všechna umělecká díla nejsou nesmrtelná]) – the immortal Shakespeare nesmrtelný Shakespeare (atribut nerestriktivní: Shakespeare, který je nesmrtelný). Někdy může být přívlastek z tohoto hlediska dvojznačný, např. her rich relations její bohatí příbuzní (a) má více příbuzných, z nichž někteří jsou bohatí (přívlastek restriktivní); (b) všichni její příbuzní jsou bohatí (přívlastek nerestriktivní). Srovnej též restriktivní a nerestriktivní přístavek (13.6).