1.4 Morfematická struktura slova

Jak již bylo uvedeno (1.1), angličtina má ve srovnání s češtinou velké množství slov monomorfémních, tj. morfologicky nerozložitelných, jednoslabičných i víceslabičných, např. door dveře, look vypadat, pohled, fault chyba, money peníze, office kancelář apod. Sklon k monosylabismu se projevuje též v zkracování slov, zejména v hovorovém jazyce, např. plane (brit. aeroplane, amer. airplane) letadlo, pram (perambulator) dětský kočárek, ad (advertisement) inzerát, lab (laboratory) laboratoř, fridge (refrigerator) lednička, mac (mackintosh) plášť do deště aj. Někdy zkratka původní slovo zcela zatlačila, např. bus (omnibus) autobus, jindy se vyskytuje jen ve slangu, např. tec (detective) detektiv, doc (doctor) doktor.
Monosylabická slova, pokud nemají flektivní sufix, se skládají jen z báze (základu, bázového morfému). Bázových morfémů je v jazyce velké množství a tvoří otevřenou řadu, i když slova založená na zcela novém bázovém morfému vznikají zřídka (např. názvy výrobků vzniklé z kombinací vytvořených počítačem).
Proti bázovým morfémům stojí morfémy derivační (afixy: prefixy, sufixy a infixy) a morfémy flektivní, kterých je omezený počet.
Prefixy, sufixy a infixy se od sebe liší pozicí. Prefixy (předpony) stojí před bázovým morfémem, sufixy (přípony) za ním a infixy uvnitř slova. Všechny afixy se pak od flektivních morfémů liší tím, že mají funkci slovotvornou, tj. odvozují od základu nové slovo s jiným významem, srov. rich bohatý – enrich obohatit, cloud mrak – cloudy zamračený. Naproti tomu flektivní morfémy mají funkci tvaroslovnou, tj. netvoří nová slova, nýbrž tvary od téhož slova, srov. richricherrichest bohatý – bohatší – nejbohatší, cloudclouds mrak – mraky. Formálně se flektivní sufixy liší od derivačních tím, že pokud nemají formu alternace, jsou poslední složkou slova, tj. následují až za morfémy derivačními, např. invent vynalézt – invention vynález – inventions vynálezy, deep hluboký – deepen prohloubit (se) – the conflict deepened konflikt se prohloubil.
Slova odvozená domácími prefixy jsou např. asleep spící (srov. sleep spát, spánek), belittle zlehčovat (srov. little malý), forehead čelo (srov. head hlava), unwilling neochotný (srov. willing ochotný), unpack rozbalit (srov. pack balit); cizími prefixy např. dishonest nepoctivý (srov. honest poctivý), infallible neomylný (srov. fallible omylný), refuel doplnit pohonnou látku (srov. fuel pohonná látka, palivo), premature předčasný (srov. mature zralý), co-operate spolupracovat (srov. operate působit, provozovat) aj. Slova odvozená domácími sufixy jsou např. reader čtenář (srov. read číst), rainy deštivý (srov. rain déšť, pršet), beginning začátek (srov. begin začít), shorten zkrátit (srov. short krátký), tenfold desetinásobný (srov. ten deset) aj.; cizími sufixy, např. regrettable politováníhodný (srov. regret litovat), employee zaměstnanec (srov. employ zaměstnat), extension rozšíření, prodloužení (srov. extend rozšířit, prodloužit), confirmation potvrzení (srov. confirm potvrdit), difference rozdíl, diffferent různý (srov. differ lišit se), accuracy přesnost (srov. accurate přesný) aj. Cizích prefixů a sufixů je ve srovnání s domácími v angličtině mnohem více.

Poznámka: Infixy se v angličtině a češtině nevyskytují. Za prvek infixové povahy se někdy považuje n v případech jako passenger (cestující), messenger (posel) v protikladu k passage (cesta), message (poselství, vzkaz); v češtině iteraktivní morfém u sloves typu sedět – sedávat.

Na rozdíl od češtiny je v angličtině běžné tvoření hybridních odvozenin (cizími sufixy od domácích základů), např. understandable pochopitelný, starvation hladovění, hostess hostitelka, ex-husband bývalý (dřívější) manžel, non-smoker nekuřák, talkative povídavý, thunderous bouřlivý apod.
U malého počtu domácích substantiv se dochovaly pozůstatky staršího jazykového stadia, v němž byla sufixace provázena alternací kmenové samohlásky, např. long dlouhý – length délka, strong silný – strength síla, broad široký – breadth šířka, wide [waɪd] široký – width [wɪdθ] šířka, wise [waɪz] moudrý – wisdom [wɪzdəm] / moudrost.
Tento derivační typ, v domácí slovní zásobě neproduktivní, je rozvinut u slov odvozených cizími sufixy, které váží přízvuk na určitou slabiku, což mívá důsledky též pro kvalitu samohlásek. Některé cizí sufixy se navíc pojí s dlouhou či krátkou kvantitou přízvučné samohlásky, srov. precise [prɪˈsaɪs] přesný – precision [prɪˈsɪʒən] přesnost, able [eɪbl] schopný – ability [əˈbɪlətɪ] schopnost, similar [sɪmələ] podobný – similarity [sɪməˈlærətɪ] podobnost, various [veərɪəs] různý – variety [vəˈraɪətɪ] různost, courage [kʌrɪdʒ] odvaha – courageous [kəˈreɪdʒəs] odvážný, democrat [deməkræt] demokrat – democracy [dɪˈmɒkrəsɪ] demokracie, analyse [ænəlaɪz] analyzovat – analysis [əˈnæləsɪs] analýza, analytic [ˌænəˈlɪtɪk] analytický apod. V češtině se vyskytuje pouze alternace fonémů, např. odvahaodvážný, zlatopozlacený, néstnosit.
Zvláštní způsob derivace, který vůbec nemá v češtině obdobu, je tzv. back-formation. Spočívá v tom, že je při něm směr normálního derivačního procesu obrácen. Základní člen derivačního vztahu vznikl nebo byl přejat (popř. byl interpretován) jako slovo se sufixem, např. baby-sitter osoba hlídající děti, housekeeper hospodyně, difficulty obtíž, pedlar, peddler podomní obchodník, reminiscence vzpomínka, editor redaktor, vydavatel, vacuum-cleaner vysavač aj. K němu pak bylo dodatečně vytvořeno nové slovo odtržením sufixu, srov. baby-sit hlídat děti, housekeep vést domácnost, difficult obtížný, peddle prodávat po domech, reminisce vzpomínat, edit redigovat, vydávat, vacuum-clean vysávat vysavačem apod.
Také u složených slov jsou vedle shodných typů některé rozdíly. Oba jazyky mají kompozita germánská (v nichž určující složka předchází před určovanou), např. earthquake zemětření, waterfall vodopád, i románská (v nichž určovaná složka stojí před určující), např. angl. pickpocket kapesní zloděj, cut(-)throat hrdlořez, sawbones řezník (žertovně o chirurgovi), scarecrow strašák, čes. kazisvět, neznaboh.
V angličtině se složená slova nejčastěji píší dohromady, např. bricklayer zedník, airtight vzduchotěsný, drawbridge zdvihací most. Nesamostatnost první složky nebo spojovací vokál, příznačná pro jazyk flektivní (srov. čes. bratrovrah, šedomodrý), se v angličtině vyskytuje jen u kompozit obsahujících cizí elementy, např. Anglo-Saxon anglosaský, speedometer tachometr. Pravopis kompozit však kolísá, vedle psaní dohromady, např. daylight denní světlo, windmill větrný mlýn, headache bolení hlavy, se vyskytuje pravopis se spojovací čárkou, např. taxi-driver taxikář, air-conditioning klimatizace, self-esteem sebeúcta, a nadto se některá kompozita píší oběma způsoby, např. head(-)master ředitel školy, frost(-)bite omrzlina, flash(-)light bleskové nebo signalizační světlo. Vyskytuje se i psaní zvlášť, vedle něhož se často píše spojovací čárka (psaní spojovací čárky je hojné v britské angličtině, kdežto v americké angličtině je častější buď psaní dohromady nebo zvlášť), např. washing machine/washing-machine pračka, fire engine/fire-engine hasičská stříkačka, waiting room/wating-room čekárna, diving suit/diving-suit potápěčský oblek aj. V těchto případech je kritériem kompozita přízvuková struktura (nejčastěji jednotící hlavní přízvuk na první složce) a specializovaný význam (význam kompozita je zpravidla zúžen na speciální případ(y) příslušného významu). Mezi kompozity a slovními spojeními je ovšem plynulý přechod.
Jak ukazují uvedené příklady a jejich ekvivalenty, jednotlivá kompozita si v angličtině a češtině často neodpovídají. Srovnej lazy-bones (kompozitum) lenoch (odvozené slovo), corn (jednoduché slovo) kuří oko (sousloví), warship (kompozitum) válečná loď (sousloví) aj.
V obou jazycích se dále vyskytují kompozita bahuvríhiová, která pojmenovávají celek vytčením jedné jeho části, např. Bluebeard Modrovous. Také u tohoto typu si jednotlivé případy v angličtině a češtině často neodpovídají, srov. hunch-back hrbáč, chatterbox žvanil, mluvka, redhead zrzek, zrzka.

Poznámka: U sloves s adverbiální částicí, např. pick up sebrat, zdvihnout, put out uhasit, zhasit, turn off vypnout, zavřít apod., svědčí pro slovní samostatnost částice její přemístitelnost, srov. They put out the fire / They put the fire out. Uhasili oheň.

V angličtině se vyskytují dva typy kompozit, které jsou v češtině řídké. Je to jednak typ založený na slovotvorném procesu blending, tj. nové slovo (blend, portmanteau word) se tvoří vynecháním konce jedné složky a začátku složky druhé, např. brunch (breakfast + lunch), smog (smoke + fog), motel (motorists' hotel), breathalyser (breath + analyser), Eurovision (European television), shamateur (sham + amateur) apod. Druhý typ představují tzv. citátové složeniny, které vznikají přenesením části věty do jiného syntaktického okolí, např. What you need is a pick-me-up. Potřebuješ životabudič (něco na posilnění), a happy-go-lucky sort of attitude towards life bezstarostný postoj k životu, the die-hards tvrdošíjní konzervativci, an out-of-the-way place odlehlé místo, forget-me-not pomněnka, hard-to-get items úzkoprofilové zboží aj. Citátové složeniny jsou typ velmi produktivní a často vznikají ad hoc, např. the swallowed-up-by-the-earth theory teorie, že se propadl do země, young men largely recruited from leaning-up-against-the-walls-of-public-houses industries mladí mužové rekrutující se většinou z těch, jejichž zaměstnáním je opírat se o zdi hospod, the garden had that neglected,somebody-else-can-do-it' look so often found in communal property zahrada vypadala zanedbaně, jak je tomu tak často u společného majetku, protože „to může udělat někdo jiný“.