4.74 Much, many, few, little, a few, a little, several, enough

Mezi all, které označuje totalitu, a no, které odkazuje na prázdný soubor, jsou kvantifikátory označující různou velikost množství nebo počtu: many, much mnoho, little, few málo, several několik a enough dost.
Na rozdíl od češtiny má angličtina dva výrazy pro mnoho a málo, jejichž užívání se liší podle toho, zda kvantifikují nebo zastupují substantivum počitatelné nebo nepočitatelné (viz 3.2). Many/few kvantifikují počitatelné plurály, much/little nepočitatelné singuláry, srov. Many people get satisfaction from their work. (Fraser 289) Mnoho lidí má ze své práce uspokojení. Few places are far from human noise. (Adams 138) Málo míst je daleko od lidského hluku. Did you have much trouble? Měl jste hodně obtíží? The countryside offered few opportunities and little education for the ambitious and talented young. (Jones 162) Venkov poskytoval ctižádostivým a nadaným mladným lidem málo příležitosti a málo vzdělání.

Poznámka: Much of a + počitatelné substantivum po záporu vyjadřuje nevalnou kvalitu, např. He isn't much of a scholar. Není to velký vědec.

V komparativu a superlativu mají much a many stejný tvar: more více, most nejvíce, srov. more/most examples více/nejvíce příkladů, more/most attention více/nejvíce pozornosti. Naproti tomu komparativ a superlativ little a few zůstávají rozlišeny: fewer/fewest examples méně/nejméně příkladů, less/least attention méně/nejméně pozornosti.

Poznámka: Komparativu less se vedle fewer užívá i před plurálem, přestože tato vazba bývá označována za nesprávnou, např. They put on fewer/less buses on days of rest. V dny pracovního klidu je v provozu méně autobusů.

Much, many, little, few se chovají jako syntaktická adjektiva nebo substantiva. Může před nimi stát člen určitý nebo demonstrativum, např. the few occasions on which we have met těch několik (málo) příležitostí, při nichž jsme se sešli, the little encouragement that they get to málo povzbuzení (podpory), kterého se jim dostane; these few books těchto několik knih.
Ve vazbě s přivlastňovacím zájmenem se většinou konstruují jako řídící člen a substantivum s přivlastňovacím zájmenem jako neshodný přívlastek s of: many/few of his friends mnoho/málo jeho přátel, much/little of his work mnoho/málo z jeho práce. Konstrukce s posesivem před kvantifikátorem his many/few friends (jeho četní/nečetní přátelé) se liší od vazby s of tím, že označuje všechny jeho přátele, kterých je mnoho, popř. málo, kdežto konstrukce s of všechny jeho přátele nezahrnuje.
V substantivní funkci se mnoho vyjadřuje pomocí much, např. I don't know much about it. Moc o tom nevím. Many odkazuje na dříve uvedené počitatelné substantivum, např. Were there many people there? – Yes, almost too many. Bylo tam mnoho lidí? – Ano, skoro až příliš mnoho.
V běžně mluveném jazyce se místo much a many v oznamovacích kladných větách často užívá a lot (of), lots (of) spousta, plenty (of) spousta (viz 3.2, pozn.), ve formálnějším jazyce a good/great deal (of) hodně aj. Much a little v adverbiální funkci viz 13.41.26b.
Neurčitý člen před few a little není prostředek neurčité determinace, nýbrž složka vzniklého slovního spojení, které má modifikovaný význam: a few několik, a little trochu, např. We spent a few hours there. Strávili jsme tam několik hodin. It takes a little time to adapt oneself. Chvíli trvá, než se člověk přizpůsobí. A few, a little mají podobný význam jako some, srov. a few weekssome weeks několik týdnů, a little moneysome money trochu peněz, nějaké peníze. Množství nebo počet označovaný pomocí some je však relativně větší (some weeks je delší doba než a few weeks).
Zatímco se few a little chovají jako zápor (viz 4.72.21), a few, a little jsou slova kladná, srov. Unfortunately, little of the original building has been preserved. Bohužel se z původní stavby málo zachovalo. – Fortunately, a little of the original building has been preserved. Naštěstí se z původní budovy něco (trochu) zachovalo. There are few shops where I live. Tam, co bydlím, je málo obchodů. (I wish there were more, I can't do all my shopping there. Přála bych si, aby jich bylo více, nemohu tam obstarat všechny nákupy.) – There are a few shops where I live. Tam, co bydlím, je několik obchodů (so that I can do my shopping there takže tam mohu nakoupit).
Také many se v knižním jazyce pojí s členem neurčitým, který se však postponuje. Vazba odpovídá českému nejeden, mnohý: many a playwright nejeden dramatik.
Several (několik) má podobný význam jako some, a few, liší se však tím, že odkazuje na členy příslušného souboru jednotlivě. Užívá se pouze s počitatelnými plurály nebo místo počitatelných plurálů, např. I have been there several times. Byl jsem tam několikrát. Is there a guidebook to Prague? – Oh, there are several. Je nějaký průvodce Prahou? – Jistě, je jich několik (různých).
Enough (dost) se od ostatních kvantifikátorů liší tím, že se jako determinátor může též postponovat. Spojuje se jak s počitatelnými, tak s nepočitatelnými substantivy, např. Are there enough seats/seats enough for everyone? Je pro všechny dost sedatel? She hasn't enough patience/patience enough. Nemá dost trpělivosti. Užívá se též v substantivní funkci, např. Have you had enough? Měl jste dost?
Anglické kvantifikátory lze seřadit od totality do nuly do této stupnice: all/every, many/much, some, several, a few/a little, few/little, no(ne).