4.21 Zájmena přivlastňovací nesamostatná

Nesamostatná přivlastňovací zájmena mají funkci determinátorů, tj. jsou v komplementární distribuci s členem, zájmeny ukazovacími, neurčitými a dalšími determinátory (viz 3.31). Stejně jako adjektiva nerozlišují rod a číslo, srov. my failure můj nezdar, my forgetfulness má zapomnětlivost, my disappointment mé zklamání, my colleagues moji kolegové, my objections mé námitky, my wishes mé přání.
Na rozdíl od češtiny nemá angličtina přivlastňovací zájmeno zvratné. Podmětu se přivlastňuje zájmenem příslušné osoby, srov.

I like my work.Mám rád(a) svou práci.
You like your work.Máš (máte) rád(i) svou práci.
He likes his work.Má rád svou práci.
She likes her work.Má ráda svou práci.
We like our work.Máme rádi (rády) svou práci.
They like their work.Mají rádi (rády) svou práci.

V angličtině se posesivních zájmen užívá při odkazování na části těla, předměty osobní potřeby a v jiných případech, kdy se v češtině přivlastňovací vztah buď nevyjadřuje vůbec, nebo dativem zvratného či osobního zájmena. Srovnej: He dropped his stick. Upustil hůl. She raised her eyes from her book. Zvedla oči od knihy. The dog bared its teeth. Pes vycenil tesáky. Won't you take off your coat? Neodložíte si (kabát)? My hand was trembling. Třásla se mi ruka. She pulled on her gloves. Navlékla si rukavice. Have the children washed their hands? Umyly si děti ruce?
Anglická přivlastňovací zájmena odpovídají českému dativu nejen, přivlastňuje-li se podmětu, ale i ve vztahu k předmětu, srov. Have I stepped on your foot? Šlápl jsem ván na nohu? You have eaten my supper. Snědl jsi mi večeři.
Posesivní vztah zůstává v angličtině nevyjádřen, jde-li o vztah mezi předložkovou vazbou a předmětem nebo předložkovou vazbou a podmětem pasiva, např. He patted me on the shoulder. Poklepal mi na rameno. I pulled her by the sleeve. Zatahal jsem ji za rukáv. (Srov. I pulled her sleeve.) She was hit on the head by a falling stone. Byla zasažena do hlavy padajícím kamenem.
Ve spojení s all a both plurálové přivlastňovací zájmeno někdy v češtině odpovídá genitivu osobního zájmena, k němuž all/both tvoří přístavek, srov. The same thought was in both their minds. Táž myšlenka byla v mysli jich obou. She took both our arms and led us along. Vzala nás oba pod paždí (= vzala paže nás obou) a vedla nás. Both our points of view je tedy bez kontextu dvojznačné: (1) oba naše názory; (2) názory nás obou.