3.14 Rozdíly v čísle mezi češtinou a angličtinou

Četné případy uvedené v předchozích odstavcích ukazují, že v čísle substantiv není mezi angličtinou a češtinou vždy shoda. Tak anglická plurália tantum někdy odpovídají českým substantivům v singuláru, srov. archives archív, brains mozek, contents obsah, goods zboží, eaves okap, earnings výdělek, environs, surroundings okolí, digs, lodgings podnájem, the Middle Ages středověk, oates oves, outskirts okraj města, periferie, riches bohatství, wages mzda, substantiva na -ics (phonetics fonetika, astronautics astronautika apod.), jména her (draughts dáma, billiards kulečník, dominoes domino aj.) a naopak některá česká plurália tantum v angličtině odpovídají substantivům v singuláru, např. back záda, birthday narozeniny, door dveře, money peníze, mouth ústa, newspaper noviny, sledge saně, stove kamna, violin housle, watch hodinky, clock hodiny aj., srov. a door jedny dveře – two doors dvoje dveře.