15.13.3

Po slovesech ask ptát se, decide rozhodnout se, describe popsat, explain vysvětlit, instruct instruovat, know vědět, learn učit se, teach učit, show ukázat, tell říci, wonder divit se, přemýšlet (též I wonder... Rád bych věděl) aj., se vyskytuje též předmětová infinitivní vazba uvedená tázacím slovem. Infinitiv zde vyjadřuje modální odstín záhodnosti nebo možnosti („mít“, „moci“). Vedle infinitivu je též možná věta vedlejší. Např. I don't know what to choose. Nevím co si (mám) vybrat. I wonder where to get it. Rád bych věděl, kde to mohu dostat.
Pokud jde o konatele infinitivního děje, jsou tyto vazby většinou stejné jako infinitivní vazby předcházejících skupin sloves, tj. je-li infinitiv jediným předmětem, je konatel děje totožný s podmětem řídícího slovesa, srov. I can't decide whether to go or not. Nemohou se rozhodnout, mám-li jít nebo ne. Má-li řídící sloveso vedle infinitivu též životný předmět, je konatel infinitivního děje tento životný aktant, srov. Can you show me how to handle the machine? Můžete mi ukázat, jak mám s tím strojem zacházet? Did he tell you when to come? Řekl vám, kdy máte přijít?
Na rozdíl od předchozích skupin sloves konatel infinitivního děje nemusí být totožný ani s podmětem řídícího slovesa, ani s předmětovým životným aktantem, nýbrž může představovat všeobecného lidského činitele, srov. Can you show me how to handle the machine? Můžete mi ukázat, jak se s tím strojem zachází? I wonder where to get it. Rád bych věděl, kde se to dostane. Všeobecný činitel ovšem zahrnuje i konkrétního činitele infinitivního děje.