1.3 Formální třídy slova

Anglické a české slovo si v podstatě odpovídá, avšak jsou některé rozdíly. Tak po stránce zvukové je české slovo vyznačeno přízvukem na první slabice (výjimku tvoří spojení s jednoslabičnou předložkou, kde přízvuk přechází na předložku, a enklitika a proklitika, která bývají nepřízvučná). Přízvuk tak signalizuje začátek slova, což posluchači usnadňuje segmentaci souvislé řeči. V angličtině je přízvuk součástí morfematické struktury slov plnovýznamových, kdežto gramatická a pomocná slova jsou zpravidla nepřízvučná. Nadto není vázán na určitou slabiku slova, takže se souvislá řeč člení na nepravidelné takty, skládající se z jedné přízvučné a různého počtu nepřízvučných slabik, přičemž se hranice taktu nemusí krýt s hranicí slova. Srov. a very ingenious invention [ə ˈverɪ ɪn|ˈdʒiːniəs ɪn|ˈvenʃən] ˈvelmi ˈdůmyslný ˈvynález.
Další rys slova je jeho vnitřní stabilita, kompaktnost. Fonémy, které slovo vytvářejí, nelze přemístit, stejně tak nelze u polymorfémních slov přemístit jednotlivé morfémy. Rovněž nelze do vnitřní struktury slova vsunout další prvek nebo z ní některý prvek vypustit.

Poznámka: Zvuková podoba slova může ovšem mít různou realizaci v závislosti na tempu řeči, pečlivosti výslovnosti apod. V angličtině je variabilnost zvukové podoby slova větší než v češtině, zejména pokud jde o realizaci nepřízvučných slabik, v nichž se nepřízvučný vokál často vypouští.

Na rozdíl od nepřemístitelnosti svých složek je slovo jako celek přemístitelné nebo aspoň oddělitelné jinými slovy. Přemístitelnost slov je ovšem omezena jejich kombinační schopností a typem jazyka. Ve flektivní češtině s volným slovosledem je větší než v analytické angličtině, v níž jsou slovosledné varianty omezeny jednak gramatickou funkcí slovosledu, jednak jeho větší ustáleností. Srovnej: The girl slowly turned the pages of the book. Dívka pomalu obracela stránky knihy. Slowly the girl turned the pages of the book. Pomalu dívka obracela stránky knihy. The girl turned the pages of the book slowly. Dívka obracela stránky knihy pomalu. *Slowly turned the girl the pages of the book. Pomalu obracela dívka stránky knihy. *The pages of the book turned the girl slowly. Stránky knihy obracela dívka pomalu.

Poznámka: Hvězdička před slovem nebo větou označuje formy, které neexistují.

V případě předložek se angličtina liší od češtiny tím, že za určitých podmínek připouští jejich přemístitelnost. V češtině má předložka neměnné postavení před členem, který řídí, kdežto v angličtině může být postponována do postavení za slovesem, srov. From whom did you get it? / Who(m) did you get it from? Od koho jste to dostal? (V kontaktní vztažné větě a ve vztažné větě uvozené pomocí that je postpozice předložky obligatorní, viz 16.22.21 a, b).
Na samé hranici slovní samostatnosti jsou pomocná slova ve složených tvarech, která zde vlastní význam nemají, nýbrž jen přispívají k významu celku. Blíží se tak flektivním morfémům, které jim někdy skutečně ve flektivnějším jazyce odpovídají. Složené tvary s pomocnými slovy se vyskytují v angličtině i češtině, avšak v angličtině jsou zastoupeny ve větší míře, srov. anglickou konjugaci a deklinaci (8.82.1, 3.51.6, 3.52).