13.61.4

Členy apozičního spojení nemusí být jen substantiva, nýbrž též zájmena a číslovky, např. The women were all talking at once. Ženy mluvily všechny najednou. I'll see to it myself. Udělám to sám. You two will be relieved at noon. Vy dva budete vystřídáni v poledne.
Jako první člen apozičního spojení se vyskytují zájmena osobní, např. We girls helped with the housework (My dívky jsme pomáhaly s domácí prací) nebo all, např. You can take all three (Můžete si vzít všechny tři).
Určitá číslovka se vyskytuje jako apozice jen u zájmen 1. a 2. osoby plurálu, např. we / you three my / vy tři (vedle vazby the three of us / you). V 3. osobě bývá vazba s of: (the) two / three / four / ... of them oni dva / tři / čtyři ...
Kvantifikátory a zájmena zdůrazňovací mohou mít v apozici různé postavení, srov. The girls all / both / each have helped with the housework. / The girls have all / both / each helped with the housework. Dívky pomohly všechny / obě / každá s domácí prací. (Viz 4.71.2–4.) She herself signed the receipt. – She signed the receipt herself. Ona sama podepsala stvrzenku. Podepsala stvrzenku sama. (Viz 4.33.)
K přístavku se rovněž řadí adverbiální určení typu at three p.m. on Monday v pondělí ve tři odpoledne, in January last year loni v lednu.
Vedlejší věty a jmenné vazby typu the fact that his watch had stopped skutečnost (to), že se mu zastavily hodinky, the question how to reconcile these differences otázka, jak smířit tyto rozpory, the idea of moonlighting myšlenka najít si vedlejší zaměstnání apod., které se v anglických mluvnicích rovněž řadí k přístavku, viz 16.21.13, 16.21.21, 15.17.4 a 15.24.