8.31.1 Be jako sloveso pomocné

Pomocné sloveso be má úplný repertoár flektivních tvarů jako lexikální slovesa, kromě toho jako jediné anglické sloveso má zvláštní tvar pro 1. os. singuláru prézentu a v préteritu rozlišuje singulár a plurál. Jako všechna pomocná a modální slovesa má vedle plných tvarů tvary redukované, které se vyskytují v nepřízvučném postavení.

plné tvary redukované tvary
I am [æm]I am [əm], I'm [aɪm]
he, she, it is [ɪz]he's [hiːz], she's [ʃiːz], it's [ɪts]
we, you, they are [ɑː]we're [wɪə], you're [jʊə], they're [ðeɪə]
I, he, she, it was [wɒz][wəz]
we, you, they were [wɜː][wə]

V oznamovací větě am not nemá stažený záporný tvar. V spisovném jazyce existuje pouze kontrakce zájmena se slovesem I'm not, nikoliv slovesa se záporem. V záporné otázce se vyskytují dva tvary, aren't I [ɑːnt] a ain't I [eɪnt]. Prvý je častý v britské angličtině, druhý v americké, avšak nepociťují se jako zcela spisovné, zejména ain't (v nespisovné americké angličtině je tvar ain't generalizován do všech osob, a to nejen slovesa be, ale i have, srov. it ain't true není to pravda, I ain't done nothing nic jsem neudělal).
Jmenné tvary jsou be, being [biːɪŋ], been [biːn], [bɪn].
Pomocného slovesa be se užívá k tvoření průběhových tvarů (viz 8.82.22), např. you are joking vy žertujete, I must be going musím už jít, a k tvoření pasíva (viz 8.84.1), např. her curiosity was aroused byla vzbuzena její zvědavost, the probability of his being elected pravděpodobnost, že bude zvolen.