15.17.1

Nejčastější typ atributivního infinitivu se vyskytuje po substantivech, jejichž sémantika je blízká modalitě v širokém slova smyslu možnostní a volní, popř. vyjadřující jiné postoje. Četná z těchto substantiv jsou odvozena od adjektiv nebo sloves. Např. Oxygen has the capacity to form double bonds. Kyslík má schopnost vytvářet dvojité vazby. I am not in a position to speak for the others. Nemohu mluvit za ostatní. He had the cheek (the nerve, the effrontery) to ask for a loan. Měl tu drzost žádat o půjčku. I am not in the mood to listen to his self-praise. Nemám náladu poslouchat jeho sebechválu. I wouldn't like to deprive you of the pleasure to be witty at my expense. Nerad bych vás připravil o potěšení být vtipný na můj účet. He did me the honour to invite me to the ceremony. Prokázal mi tu čest, že mě pozval na obřad. I felt a momentary temptation to hit him. Na okamžik jsem byl v pokušení ho udeřit. He expressed a wish to meet you. Projevil přání se s vámi sejít. Her reluctance to commit herself is understandable. Její neochota zavázat se k něčemu je pochopitelná. They made no attempt to dissuade me. Nepokusili se mi to rozmluvit.
V některých případech je též možná vazba gerundiální, srov. her capacity for remembering is amazing její schopnost zapamatování je úžasná, I take great pleasure in opening this new school je mi velkým potěšením otevřít tuto novou školu, will you do me the honour of dancing with me? prokážete mi tu čest a zatančíte si se mnou? Podobně I have never had a chance (an opportunity) to visit / of visiting Paris. Nikdy jsem neměl příležitost navštívit Paříž.
Infinitiv po substantivech odvozených od sloves a adjektiv často odpovídá předmětovému infinitivu (nebo jinému předmětovému doplnění) příslušného slovesa nebo adjektiva, srov. His wish / desire / longing / refusal / determination / decision / plan / promise / threat / attempt ... to go jeho přání / touha / odmítnutí / rozhodnutí / plán / slib / hrozba / pokus ... jít – he wished / desired / longed / refused / determined / decided / planned / promised / threatened / attempted ... to go přál si / toužil / odmítl / rozhodl se / plánoval / slíbil / hrozil / pokusil se ... jít. His impatience / anxiety / eagerness / willingness / reluctance / ability ... to learn jeho netrpělivost / snaha / dychtivost / ochota / neochota / schopnost ... učit se – he is impatient / anxious / eager / willing / reluctant / able ... to learn je netrpělivý / dychtivý / ochotný / neochotný / schopný ... se učit.
O příbuznosti infinitivu po těchto substantivech s předmětem svědčí skutečnost, že možnost modifikace přívlastkovým infinitivem není neomezená, nýbrž závisí na jednotlivých substantivech (tj. je součástí substantivní rekce).