13.34

Anglický předložkový předmět typu dativního s to někdy v češtině odpovídá jiným pádům, např. we adhered to our plan přidrželi jsme se svého plánu, setrvali jsme při svém plánu, they agreed to an adjournment souhlasili s odročením, they consented to my departure souhlasili s mým odjezdem, are you listening to me? posloucháš mě?, he objected to any alterations namítal proti jakýmkoliv úpravám, they referred me to the Inquiry Office odkázali mě na informační kancelář, what does it relate to? čeho se to týká, k čemu se to vztahuje?, did you speak to her? mluvil jste s ní?, the teacher testified to the boy's ability učitel dosvědčil chlapcovy schopnosti aj. Tvoření pasiva je u těchto sloves omezeno. Pasivum je zpravidla možné, je-li neživotný předmět s to jediným doplněním, např. the plan was adhered to, an adjournment was agreed to, my departure was consented to, the alterations were objected to, such treatment cannot be submitted to takovému zacházení (jednání) se nelze podvolit, avšak nikoliv *force was yielded to ustoupilo se násilí. Je-li jediným doplněním životný předmět s to, je pasivum spíše výjimkou než pravidlem. Vyskytuje se v případech jako I was spoken to, listened to, bowed to, lied to, avšak nikoliv *I was complained to, *confessed to. Pasivum netvoří intranzitivní slovesa (happen, occur, belong apod.)
Je-li předmět s to druhým předmětovým doplněním, podmětem pasiva se může stát pouze předmět přímý, sorv. something was mentioned / suggested / proposed / explained / described / said / narrated / recounted atd. to me, I was referred to the Inquiry Office apod. Chová se tedy stejně jako jiné předložkové předměty při předmětu přímém (viz 13.38).