8.82 Kategorie času

Čas jako slovesná kategorie není totožný s časem mimojazykovým, nýbrž vyjadřuje časové zařazení děje z hlediska mluvčího nebo časové vztahy mezi různými ději vůči sobě navzájem. Děje současné s dobou promluvy jsou z hlediska mluvčího přítomné, děje předcházející před dobou promluvy jsou minulé a děje následující po době promluvy jsou budoucí. Čas je tedy deiktická kategorie jako některá zájmena a příslovce (viz 1.2).

Poznámka: Angličtina má pro čas jako slovesnou kategorii a čas mimojazykový různá označení: tense (slovesný čas) – time (mimojazykový čas).