9.31.9 Lokalizace v blízkosti prostorového orientátoru.

by = u (kde): She stood by the door. Stála u dveří. – podél (kudy): They were walking by the river. Šli podél řeky. – k (kam): He pulled his chair over by Jim's. Přitáhl svou židli k Jimově.
past = kolem, mimo (kudy): The procession is now marching past the grand stand. Průvod nyní pochoduje kolem hlavní tribuny. – za (S kde): He lives in the second house past the church. Bydlí v druhém domě za kostelem. – (S kam): The passenger fell asleep and went past his station. Cestující usnul a přejel svou stanici.
beside = u, vedle (kde): standing beside the road stojící u/vedle silnice. – (kudy): the path led beside the lake pěšina vedla vedle jezera. – (kam): Come and sit beside me. Pojď si sednout vedle mne. – (odkud): She suddenly got up from beside me and hurried out. Náhle vstala z místa vedle mne a spěchala ven.
close to = těsně u, těsně vedle (kde): Pelagic fish live close to the surface of the sea. Pelagické ryby žijí těsně u hladiny moře. – (kudy): He walked close to the wall. Šel těsně u zdi. – (kam): The woman came close to the picture. Žena přistoupila až těsně k obrazu.
near (to) = blízko (kde): Their house is somewhere near the wood. Jejich dům je někde blízko lesa. – (kudy): The meteor passed near the Earth. Meteor proletěl blízko Země. – (kam): when the ship comes near the island až loď připluje blízko k ostrovu. – (odkud): Shooting was heard from near the station. Z blízkosti nádraží se ozývala střelba.
next to = vedle (kde): Our house is next to an old park. Náš dům je vedle starého parku. – (kudy): Don't walk next to the kerb. Nechoďte vedle okraje chodníku. – (kam): May I bring my chair next to yours? Mohu si postavit židli vedle vaší?

Poznámka: Beside (= vedle) označuje polohu v blízkosti prostorového orientátoru a u jeho boční strany; next to (= vedle) označuje polohu v těsné blízkosti a navíc jako další v pořadí.