3.51.4 Dvojí genitiv

V případech jako a chance remark of Mike's Míšova náhodná poznámka, some friends of my cousin's nějací přátelé mého bratrance apod. máme co činit s vazbou dvou genitivů, předložkového a adnominálního. Základem vazby je nemožnost užívat před substantivem dvou determinátorů. Na rozdíl od češtiny angličtina nepřipouští sled ten (jeden, nějaký, jakýkoliv, žádný apod.) Tomův (jeho apod.) nápad *that Tom's (his) idea. Vyžaduje-li řídící substantivum determinátor typu a, any, some, that apod., je nutno adnominální pád (pokud má též funkci determinátoru) postponovat, což vyžaduje připojení předložkou: that idea of Tom's. Podobně u přivlastňovacích zájmen, srov. several books of hers několik jejích knih (viz 4.22).