8.44.43 Should ve vedlejších větách

Should se dále vyskytuje ve vedlejších větách po slovesech žádání navrhování, rozkazování apod. jako ask žádat, request (zdvořile) žádat, demand žádat, require vyžadovat, suggest, propose navrhovat, recommend doporučit, desire přát si, insist trvat (na něčem), order, direct nařídit aj. a po verbonominálních vazbách podobných významů, např. it is necessary, imperative je nutné, it is essential je podstatné, it is desirable je žádoucí apod. Po těchto slovesech a vazbách má should funkci pomocného slovesa zastupujícího konjunktiv, kterého se zde užívá rovněž, avšak častěji v americké než v britské angličtině. V češtině mu odpovídá kondicionál po spojce aby (kdežto anglickému indikativu bez should odpovídá český indikativ po spojce že), srov. he insists that all numerical data should be checked trvá na tom, aby se všechny číselné údaje (z)kontrolovaly – he insists that all numerical data are checked trvá na tom (tvrdí), že se všechny numerické údaje kontrolují. He demands that the matter should be put to the vote žádá, aby se o té věci hlasovalo, it is necessary that everybody should be present je nutné, aby byli všichni přítomni (srov. běžnější americkou formu s konjunktivem I suggest that we take turns, he demands that the matter be put to the vote, it is necessary that everybody be present (viz 8.83.4).

Poznámka: Vedlejší věta po těchto slovesech často alternuje s vazbou gerundiální nebo infinitivní, popř. i substantivní, např. he insists that I should accompany him/on my accompanying him trvá na tom, abych ho doprovázel, he demanded that they should tell him everything / he demanded to be told everything žádal, aby mu všechno řekli (viz 13.31.35).

Should se též vyskytuje v obsahových větách po hodnotících výrazech jako it is strange, odd je zvláštní, it is (un)lucky, (un)fortunate je štěstí (smůla), it is a pity je škoda, I am surprised jsem překvapen apod. a po modálních výrazech (záporných nebo v otázce) jako is it possible? je možné?, it is impossible je nemožné, it is unthinkable je nemyslitelné, it is inconceivable je nepředstavitelné apod. Blíží se zde opět konjunktivu, přestože může označovat i děj uskutečněný. Proti indikativu je však sdělovaný obsah vyjádřen tentativněji, popř. jen jako teoretická možnost (není-li implikována jeho realizace). V této funkci může should odkazovat jak na přítomnost, tak na minulost. V češtině většinou nemá explicitní ekvivalent, pouze případy neimplikující uskutečnění děje mohou mít místo indikativu kondicionál. Např. it is strange that he shouldn't remember a thing like that je divné, že by si něco takového nepamatoval, it was a pity that the weather should be so bad bylo škoda, že bylo tak špatné počasí, I am surprised that you should take this view jsem překvapen, že zastáváte tento názor. Jde-li o děj, který se realizoval, lze užívat indikativu (it was a pity that the weather was so bad, I am surprised that you take this view), který vyjadřuje sdělovaný obsah příměji.
Nevyplývá-li odkaz na minulost z kontextu a je-li třeba vyjádřit, že jde o děj minulý, užívá se minulého infinitivu, srov. how unfortunate that I should have missed it je smůla, že jsem to propásl.
Podobný význam jako v obsahových větách po hodnotících výrazech má should i v některých nezávislých větách: otázkách typu how should I know? jak to mám vědět?, why should he think so? proč by si to měl myslet?, what's the matter? – what should be the matter? co se děje? – co by se mělo dít?, v nichž odpovídá českému mít, a ve vazbě who(m) should I meet but John koho nepotkám jako Jana. Také v této vazbě should odkazuje na minulost (v americké angličtině je tato vazba řídká a knižní).
Should se dále vyskytuje ve větách podmínkových (viz 16.23.43), po lest ve větách účelových (viz 16.23.42) a po slovesech vyjadřujících obavu. Ve větách podmínkových odpovídá českému snad, náhodou a užívá se též s inverzí bez spojky (viz 14.11.4). Např. If that improbable event should ever take place / should that improbable event ever take place, there's always Paul to turn to. Kdyby snad k té nepravděpodobné události došlo, vždycky se můžeme obrátit na Pavla.
V účelových větách a po slovesech vyjadřujících obavu bývá v americké angličtině konjunktiv: the difficulties in the early stages of the research caused some anxiety lest the project should be given up (amer. lest the project be given up) obtíže v počátečních stadiích výzkumu vzbudily obavy, aby se od projektu neupustilo, I am afraid (I fear, I am worried) lest the strain should impair his health (amer. lest the strain impair his health) bojím se (mám starost), aby mu ta námaha neublížila na zdraví.