13.31.17

Předmět může vyjadřovat člena vztahu: posesivního he has / possesses many trophies má / vlastní mnoho trofejí, we get many letters dostáváme mnoho dopisů; vztahu totožnosti (rovnosti) your share equals mine váš podíl je stejný jako můj; vztahu podobnosti her children resemble her její děti se jí podobají; vztahu srovnávacího the cost exceeds our means cena (náklad) přesahuje (překračuje, je nad) naše prostředky, he excels all of us in sports ve sportu nás všechny předčí; vztahu přináležitosti (inkluze) the teachers' staff includes a psychologist učitelský sbor zahrnuje psychologa, k učitelskému sboru patří psycholog; the committee comprises specialists from different fields komise zahrnuje odborníky z různých oborů (komisi tvoří odborníci z různých oborů); vztahu příčiny a následku the project entails great expense projekt si vyžádá (způsobí) velké výdaje, an acorn implies an oak není žalud bez dubu; vztahu následnosti May precedes June květen přechází před červnem, June follows May červen následuje po květnu apod.