15.32.5

V psaném odborném jazyce se často vyskytuje participiální vazba, označovaná jako dangling (houpající se), unattached (nepřipojená), wrongly attached (chybně připojená) aj. Přestože se pociťuje jako nesprávná, je v odborném jazyce tak vžitá, že se většinou – alespoň v tomto funkčním stylu – připouští. Jde o participiální vazbu, jejíž konatel není vyjádřen, ani není totožný s podmětem nadřazeného slovesa, nýbrž je pouze implikován kontextem (větným nebo i širším). Implikovaný konatel je často autor nebo všeobecný činitel zahrnující autora a/nebo čtenáře, např. Having established a basis for this theory, the next step is to analyse the structure and properties of the components. Když jsme pro tuto teorii vytvořili základ, další krok je analyzovat strukturu a vlastnosti složek. It will be useful therefore hereafter to refer to errors in performance as mistakes, reserving the term error to refer to the systematic errors of the learner. (IRAL 1967, s. 167) Bude tedy nadále užitečné mluvit o chybách v performanci jako o mistakes a rezervovat termín error pro systematické chyby žáka.
Vazba je přijatelnější, jestliže je její podmět vyjádřen v řídící větě (byť i v jiné než v podmětové formě), např. Having established a basis for this theory, our next step is... Nebo je-li participium uvedeno spojkou, např. The importance of this fact will emerge when discussing some examples of artificial nad natural selection. (Smith 45) Důležitost tohoto faktu se ukáže, až budeme probírat některé příklady umělého a přirozeného výběru.
Jiné příklady výskytu této vazby se za přijatelné nepovažují, např. *Having eaten our lunch, the rain stopped. Když jsme snědli oběd, přestalo pršet.