13.52.5 Přívlastek vyjádřený jiným předložkovým výrazem

S mnohem menší frekvencí než předložka OF se objevují předložky IN, TO, WITH, BY, FOR a ještě vzácněji i ON, AGAINST, AT, BETWEEN, případně další. Používá se jich zejména tehdy, když záleží na tom, aby byl vztah přívlastku a určovaného substantiva vyjádřen přesně, např. the fight for pay – boj za mzdu, a decision on the weapon – volba zbraně, a service to the nation – služba národu, discrimination against homosexuals – diskriminace homosexuálů, apod.
Rozdílné způsoby vyjádření přívlastku v češtině a v angličtině: proti českému asistent profesora Browna, nástupce W. Gaitskella, sekretář pana ministra, společnice známé autorky používá angličtina předložkového TO, které označuje subordinaci nebo následnictví: an assistant to Professor Brown, a successor to W. Gaitskell, a secretary to the minister, a companionmaid to the famous authoress, podle francouzského vzoru se objevuje předložka IN ve vazbě the problem in question.

Poznámka: Při postmodifikaci několika předložkovými vazbami může dojít k odsunutí genitivního postmodifikátoru od řídícího substantiva jiným předložkovým výrazem, má-li genitivní postmodifikátor vyšší stupeň výpovědní dynamičnosti nebo pro možnost lepší návaznosti další části výpovědi, např. the dictionary gives an explanation in simple language of the meaning of each expression slovník podává jednoduchou formou výklad významu každého výrazu (srov. slovosled české věty).