8.42 Přehled tvarů pomocných a modálních sloves

kladnézáporné
plnéredukovanéstaženéplnés kontrakcí slovesas kontrakcí záporné částice
am [æm][əm]'mam not'm notaren't, ain't
is [ɪz]  'sis not's notisn't
are [ɑː][ə]'reare not're notaren't
was [wɒz][wəz] was not wasn't
were [wɜː][wə] were not weren't
have [hæv][həv]'vehave not've nothaven't
has [hæz][həz]'shas not's nothasn't
had [hæd][həd]'dhad not'd nothadn't
do [duː][dʊ] do not don't [dəʊnt]
does [dʌz][dəz] does not doesn't
did [dɪd]  did not didn't
shall [ʃæl][ʃəl],[ʃl] shall not shan't [ʃɑːnt]
should [ʃʊd][ʃəd] should not shouldn't
will [wɪl] 'llwill not won't [wəʊnt]
would [wʊd][wəd]'dwould not'd notwouldn't
can [kæn][kən], [kn] cannot can't [kɑːnt]
could [kʊd][kəd], [kd] could not couldn't
may [meɪ]  may not mayn't
might [maɪt]  might not mightn't
must [mʌst][məst], [məs] must not mustn't [mʌsnt]
need [niːd]  need not needn't
ought [ɔːt]  ought not oughtn't
dare [mʌst]  dare not daren't
used to [juːstə]  used not to usedn't [juːsnt]