8.85.2 Gerundium

Gerundium je tvarově totožné s příčestím přítomným (viz 8.12), tj. tvoří se sufixem -ing. V češtině je mu nejblíže podstatné jméno slovesné, avšak často též proti němu stojí infinitiv nebo věta vedlejší. Stejně jako infinitiv rozlišuje tvary přítomné a minulé a činné a trpné.

gerundium
přítomnéminulé
v činném roděusing užíváníhaving used
 writing psaníhaving written
v trpném roděbeing usedhaving been used
 being writtenhaving been written

Záporné gerundium se tvoří přidáním not před první složku gerundiálního tvaru: not using, not being used, not having written.
Rozlišování gerundia a participia se zakládá na jejich syntaktickém chování, podle něhož se gerundium řadí k substantivu a participium k adjektivu.
Stejně jako substantivum gerundium plní ve větě funkci podmětu, předmětu, jmenné části přísudku, adverbiálního určení, stojí po předložkách s lexikálním významem, ale i po předložkách vyjadřujících pádové vztahy, např. the advantage of knowing foreign languages výhoda znalosti cizích jazyků; vyskytuje se s posesivní determinací, např. Nothing can get near us without our knowing. (Adams 139) Nic se k nám nemůže přiblížit, aniž bychom o tom věděli.
Pokud se gerundium a participium vyskytují v téže syntaktické funkci, většinou bývají formálně odlišeny. Tak atributivní ing-ový tvar mívá podle své gerundiální nebo participiální povahy různou intonační a přízvukovou strukturu, srov. melting point (= the point of melting, klesavá intonační křivka s jedním hlavním přízvukem a výškovým vrcholem na začátku) bod tání – melting snow (= snow that is melting, intonační křivka s přízvukovým a výškovým vrcholem na obou slovech) tající sníh. Adverbiální ing-ový tvar bývá indikován jako gerundium přítomností předložky, srov. on reading his letter při čtení jeho dopisu, participium přítomností spojky, srov. while reading his letter zatímco jsem četl jeho dopis. Není-li syntagmatický kontext gerundia a participia odlišen a připouští-li větná pozice oba tvary, rozdíl mezi nimi se stírá, např. she was busy typing byla zaměstnána psaním na stroji, the boy kept asking questions chlapec se pořád na něco ptal, I can't understand Mary/her behaving so foolishly nemohu pochopit, že se Marie/ona chová tak pošetile aj.
Vedle substantivních rysů má gerundium též výrazné rysy slovesné: rozlišuje čas a rod, zachovává slovesnou rekci a bývá modifikováno adverbiem, srov. waiting on guests obsluhování hostů (to wait on somebody obsluhovat někoho), hiring cars pronajímání aut (to hire cars pronajímat auta).
Slovesné a substantivní rysy se v gerundiálních konstrukcích zpravidla volně kombinují, srov. our having little spending money made things rather difficult for us to, že jsme měli malé kapesné, nám dost působilo obtíže (posesivní determinace a podmětová funkce – rysy substantivní, rekce having little money – rys slovesný); a way of thoroughly investigating the matter způsob, jak tu záležitost důkladně prozkoumat (gerundium po předložce – rys substantivní, slovesná rekce a adverbiální modifikace – rysy slovesné).
Substantivní povaha gerundia se projevuje v menší obligatornosti vyjadřování časových vztahů a činného a trpného rodu.
Prézentní tvar často zastupuje tvar minulý, zejména je-li vztah předčasnosti gerundiálního děje implikován významem určitého slovesa, srov. I remember seeing (vedle having seen) her there vzpomínám si, že jsem ji tam viděl, he denies/admits saying it (having said it) popírá/přiznává, že to řekl. V jiných případech, kdy vztah obou dějů nevyplývá ze sémantiky řídícího slovesa, může přítomný tvar vyjadřovat jak současnost, tak předčasnost: thank you for reminding me děkuji vám, že mi připomínáte/že jste mi to připomenul, I do not regret following your advice nelituji, že se řídím/že jsem se řídil vaší radou.
Minulé gerundium vyjadřuje vztah předčasnosti jednoznačně: I do not regret having followed your advice nelituji, že jsem se řídil vaší radou.
Přítomné gerundium může též vyjadřovat děj následný (v případech, kdy následnost vyplývá z významu řídícího slovesa), např. I suggest our going together. Navrhuji, abychom šli společně.
V případech jako the windows need cleaning (okna potřebují vyčistit), the floor wants scrubbing (podlaha potřebuje vydrhnout) má gerundium pasivní význam: the windows need to be cleaned, the floor needs to be scrubbed. Toto užití gerundia, stejně jako pasivní význam činného infinitivu, je omezeno na některé vazby, jinak je třeba užít pasivního tvaru, srov. He always knew everything without being told. (Reverat 183) (nikoliv *he always knew without telling) Vždycky všechno věděl, aniž se mu to řeklo.