4.72.3 Either

K any lze řadit either, neboť má obdobnou funkci, rozdíl je pouze v počtu, na který tyto dva prostředky odkazují. Zatímco any odkazuje na počet větší než dva, either odkazuje na dva. Jinak jde v obou případech o disjunkci (vztah „nebo“), srov. Any of these (three) textbooks will serve our purpose. Kterákoliv z těchto (tří) učebnic poslouží našemu účelu. – Either of these textbook will serve our purpose. Jedna i druhá učebnice poslouží našemu účelu.

Poznámka:

K any lze řadit either, neboť má obdobnou funkci, rozdíl je pouze v počtu, na který tyto dva prostředky odkazují. Zatímco any odkazuje na počet větší než dva, either odkazuje na dva. Jinak jde v obou případech o disjunkci (vztah „nebo“), srov. Any of these (three) textbooks will serve our purpose. Kterákoliv z těchto (tří) učebnic poslouží našemu účelu. – Either of these textbook will serve our purpose. Jedna i druhá učebnice poslouží našemu účelu.

Poznámka: Řidčeji se either vyskytuje ve významu both: There are shops on either side of the street. Po obou stranách ulice jsou obchody. Avšak srovnej he held the racket in both hands držel raketu oběma rukama – he can play equally well with either hand umí hrát stejně dobře levou i pravou (oběma ruakama).