4.62 Zájmena vztažná uvozující vztažné věty substantivní

Relativa uvozující vztažné věty substantivní jsou what, which, whatever, whichever, whoever. Kromě whoever mají pouze jeden tvar. Např. What made the tower uncanny was its sudden appearance in the twilight of the dense forest. Co dělalo věž tajuplnou, bylo její náhlé vynoření v šeru lesa.
Do whatever you think best.
Udělej, co uznáš za nejlepší. Additional advertising money from this reserve fund can be used to back whichever books need it. Další peníze na reklamu z tohoto rezervního fondu lze použít na podporu těch knih, které to potřebují.
Whoever
má tři tvary jako who: posesivní whosever a předmětový whomever. Tvar zájmena se řídí jeho syntaktickou funkcí ve vztažné větě, srov. Sell it to whoever (podmět) offers the highest price. Prodejte to tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. We'll accept whomever (předmět) you recommend. Přijmeme, koho doporučíte. Whosever help we can enlist will be welcome. Číkoli pomoc, kterou se nám podaří zajistit, bude vítána.
Užívání whoever/whomever podle tohoto pravidla se však často porušuje vlivem atrakce v řídící větě. He takes an aversion to whomever (správně whoever) opposes him. Má (dostane) averzi ke každému, kdo s ním nesouhlasí.
Význam a užívání těchto relativ viz 16.22.1.
Zájmena na -ever též uvozují vedlejší věty přípustkové, viz 16.23.44b.