4.72.14 Some a jeho kompozita ve větách tázacích, záporných a podmínkových

V některých případech se some a jeho kompozita vyskytují též ve větách tázacích, záporných a podmínkových.
V tázacích větách some implikuje, že mluvčí čeká kladnou odpověď. Nejde vlastně o otázku v pravém slova smyslu, nýbrž se žádá potvrzení kladné alternativy, např. Have I said something stupid again? Řekl jsme zase nějakou hloupost? (= I supppose I have said something stupid again, haven't I? Asi jsem zase řekl nějakou hloupost, že?) Proto se výrazů se some užívá v tázacích větách, které jsou formou nabídky nebo zdvořilé žádosti, např. Would you like some dessert? Chtěl byste (nějaký) moučník/ovoce? Will you have (Can I offer you) something to drink? Dáte si (Mohu vám nabídnout) něco k pití? Will you please buy me some stamps when you go out? Kup mi, prosím tě, nějaké známky, až půjdeš ven.
V záporných větách se some a jeho kompozita vyskytují pouze tehdy, stojí-li mimo dosah záporu, tj. je-li nedotčen význam existenciálního kvantifikátoru nějaký, některý, několik apod. Mimo dosah záporu bývá existenciální kvantifikátor, předchází-li před záporem, např. By some miracle nobody was hurt. Nějakým zázrakem se nikomu nic netalo. Some people have no luck. Někteří lidé nemají žádné štěstí. Výrazy se some mohou být mimo dosah negace i po záporu, např. The scientists do not agree on some of the most vital points. Vědci se neshodují v některých nejzávažnějších bodech.
Podobně jako kladné otázky se some i záporné otázky se some předpokládají kladnou odpověď, např. Doesn't he deserve something better from life? Což si od života nezasluhuje něco lepšího? Won't you have some cake? Nevezmete si koláč? V případě výzev a nabídek má kladná a záporná otázka stejný význam, srov. Will you have some cake? Vezměte si koláč.
V podmínkových větách se výrazy se some vyskytují, je-li možno if chápat jako supposing that dejme tomu, že, za předpokladu, že. Např. If somebody had told me that a month ago, I'd have taken him for a fool. Kdyby mi to někdo řekl před měsícem, byl bych ho měl za blázna. Some se dále užívá v podmínkových větách vyjadřujíccích nabídku nebo prosbu a v podmínkových větách záporných, stojí-li mimo dosah negace, např. If you make me some coffee, I'll keep you company. Uvaříš-li mi kávu, budu ti dělat společnost. If something doesn't happen soon, everything is lost. Nestane-li se něco brzo, je vše ztraceno.