16.23.44 Věty přípustkové

(a) Přípustkové souvětí vyjadřuje popření podmínky obsažené ve větě vedlejší, tj. obvyklý kauzální vztah mezi oběma ději neplatí. Na rovině parataxe mu odpovídá souvětí odporovací, srov. Although it was May, the trees had not yet begun to blossom. Ačkoliv byl už květen, stromy ještě nezačaly kvést. – It was May, but the trees had not yet begun to blossom. Byl už květen, ale stromy ještě nezačaly kvést.
Přípustkové spojky jsou v angličtině although, though ačkoliv (though je hovorovější). Někdy mají přípustkový význam while, whereas (zatímco, kdežto) a ojediněle i if. Např. Although the background to the two cases is very different, in some respects they are similar. (Jones 377) Ačkoliv je pozadí těchto dvou případů různé, v některých směrech si jsou podobné. Though I am feeling better, the doctor advised me to stay at home for another two or three days. Ačkoliv se cítím lépe, doktor mi radil, abych ještě zůstal dva tři dny doma. While I admire his art I can't bear his conceit. Ačkoliv obdivuji jeho umění, nesnáším jeho domýšlivost. I'll do it (even) if it takes me all the afternoon. Udělám to, i když mi to zabere celé odpoledne. Srovnej též He received this information politely, if not very enthusiastically. Přijal tuto informaci zdvořile, byť ne (i když ne) zrovna nadšeně.

Poznámka: V přípustkovém souvětí s (al)though může být v hlavní větě korelativní výraz yet, nevertheless přesto, přece, např. Although the term of completion has been extended, nevertheless the time pressure remains severe. Ačkoliv byl termín dokončení prodloužen, přesto je časová tíseň i nadále velká.

Poněkud knižnější ráz mají přípustkové věty s as, though a that a prepozicí predikačního jádra (jmenné části přísudku, předmětu, popř. i lexikálního [nefinitního tvaru] slovesa), které v češtině nemají přímý protějšek, srov. The hall, large as (that) it was, soon became crowded. Sál, přestože byl velký, byl brzy přeplněn. Regrettable though it is, many of us in this profession have to be fighters. (Moore 107) Ačkoliv je to politováníhodné, mnozí z nás v tomto povolání musí být bojovníky. Much as he wanted it he couldn't bring himself to ask for it. Přestože si to velice přál, nemohl se přimět, aby o to požádal. Ring and knock as we did there was no answer. Ačkoliv jsme zvonili a klepali, nikdo nám nešel otevřít.
Obsahuje-li přípustková věta určitý tvar slovesa be a má-li stejný podmět jako věta hlavní, mívá často eliptickou formu (bez podmětu a určitého slovesa), např. The products of a machine age, though not necessarily ugly themselves, do not easily harmonize with the natural scene. Produkty věku strojů, ač nejsou nutně samy o sobě ošklivé, neharmonizují snadno s přírodním prostředím. Though only four, she used to watch me like a nurse. (Lee 157) Ačkoliv jí byly teprve čtyři roky, hlídala mě jako chůva.
(b) Věty podmínkově přípustkové
Věty podmínkově přípustkové vytýkají krajní okolnost, za níž se ještě uskuteční obsah věty hlavní. Nejčastější typ je se spojkami even if, even though i když, i kdyby (stejně jako ve větách podmínkových se zde neužívá futura a kondicionálu, viz 16.23.43). Např. Even if this account is not the whole truth, it is clearly a very important part of the truth. (Smith 73) I když tento výklad nepředstavuje celou pravdu, je to jasně velmi důležitá část pravdy. I always felt uneasy in his presence, even though my conscience was quite clear. Vždycky jsem se v jeho přítomnosti cítil nesvůj, i když jsem měl docela čisté svědomí.
Vytčení krajní okolnosti může být jen hypotetické, a pak je v češtině kondicionál, v angličtině préteritum nebo plusquamperfektum jako v hypotetické větě podmínkové (viz 16.23.43b), např. She wouldn't make a good housewife, even if she wanted to. Nebyla by dobrou hospodyní, ani kdyby chtěla. You couldn't have stopped in time, even if you had seen her. Nebyl bys mohl zastavit včas, ani kdybys ji byl viděl.
Podmínkově přípustková věta uvozená spojkou whether... or (ať... nebo) vyjadřuje dvě krajní alternativy, za nichž se ještě děj věty řídící uskuteční, např. A man has to earn his living, whether he likes it or not. Člověk si musí na sebe vydělat, ať se mu to líbí nebo ne. Whether it's Sunday or a weekday, the place is always crowded. Ať je neděle nebo všední den, je tam vždycky přeplněno.
Zvláštní typ podmínkově přípustkových vět tvoří souvětí vyjadřující realizaci obsahu věty hlavní za libovolných (jakýchkoliv) okolností. Vedlejší věta je v tomto typu uvozena výrazem wh-ever (-koliv), s nímž je spojena antepozice slovesného doplnění (předmětu, jmenné části přísudku, příslovečného určení). Např. Whatever I do, he is never satisfied. (Cokoliv udělám, nikdy není spokojen) Ať udělám cokoliv (co chci), nikdy není spokojen. It's my duty, however unpleasant I may find it. Je to moje povinnost, ať je mi to jakkoliv (jak chce) nepříjemné. The captain of the ship is responsible, whoever the real culprit may be. Odpovědnost nese kapitán lodi, ať je skutečný viník kdokoliv (kdo chce).
Sloveso be bývá v podmínkově přípustkových větách často vynecháno, a to i tehdy, je-li podmět věty hlavní odlišný, např. Whatever the season, the country enchants me. Ať je kterákoliv roční doba, venkov mě okouzluje. Omit no details, however slight. Nevynechte žádné podrobnosti, jakkoliv nepatrné. The projed will be carried out, whatever the cost. Projekt bude uskutečněn, ať to stojí cokoliv (co chce).

Poznámka: Výrazy wh-ever uvozují též substantivní věty vztažné a příslovečné věty místní a časové. Tyto tři funkce vět s výrazy wh-ever jsou odlišeny povahou jejich začlenění do stavby souvětí. Podmínkově přípustkové věty jsou vždy fakultativní, syntaktická struktura hlavní věty je bez nich úplná. Substantivní vztažné věty nejčastěji fungují jako podmět nebo předmět, tj. konstitutivní člen větné stavby. Příslovečné věty místní mohou být rovněž obligatorním členem nadřazené věty, a pokud jsou členem fakultativním, je lokální element složkou sémantické struktury nadřazené věty. Srovnej Whatever doubts she had were quickly dispelled. Všechny pochybnosti, které měla, byly rychle rozehnány (podmětná substantivní věta vztažná). – Whatever doubts I may have, we must continue. Ať mám jakékoliv pochybnosti, musíme pokračovat (příslovečná věta podmínkově přípustková). Whoever comes will be welcome. Každý, kdo přijde, bude vítán (podmětná substantivní věta vztažná). – Whoever comes say I am out. Ať přijde kdokoliv, řekněte, že tu nejsem (příslovečná věta podmínkově přípustková). Keep it wherever it is readily available. Měj to někde, kde je to snadno přístupné (věta místní at a place where..., místní určení je složkou nadřazené věty). I shall never forget you, wherever you may be. Nikdy na tebe nezapomenu, ať budeš kdekoliv (věta podmínkově přípustková: no matter where you are; lokální element je pouze složkou věty závislé). Někdy je v psaném jazyce možná obojí interpretace, srov. You must tell her whatever he said. (1) Musíte jí říci všechno, co řekl (ať to bylo cokoliv) (předmětná substantivní věta vztažná); (2) Musíte jí to říci, ať si říkal, co chtěl (věta podmínkově přípustková; řídící věta obsahuje vypuštěný předmět it, který může odkazovat na něco jiného, než je obsahem věty závislé).

Podmínkově přípustkové věty se dále vyjadřují pomocí no matter / it doesn't matter + věta s wh-ever nebo regardless + věta s wh-ever, např. Duty is duty, no matter how painful it is. Povinnost je povinnost, bez ohledu na to, jak je bolestná. Parents may set high aspirations, regardless of whether their children are capable of fulfilling them. (Carter 110) Rodiče mohou mít vysoké cíle, bez ohledu na to, zda jsou jejich děti schopny jich dosáhnout.
Poslední, neproduktivní typ podmínkově přípustkových vět je bezespoječný, uvozený konjunktivem. Vyskytuje se ve více méně ustálených spojeních. Come what may we shan't leave you. Děj se co děj, neopustíme vás. (Ať se stane cokoliv...) I am determined to go, do what you will to prevent me. Jsem rozhodnut jít, ať uděláte cokoliv, abyste mi v tom zabránili. Try as I may I cannot recall it. Ať se snažím, jak chci, nemohu si vzpomenout. Say what you will he won't move a finger. Ať člověk říká cokoliv, nehne ani prstem. Be that as it may / Be that as it is, I insist on my rights. Ať je to jak chce, trvám na svých právech.