1.5 Homonyma, synonyma

V angličtině táž fonematická struktura často vyjadřuje dva (i více) zcela různé významy. Slova mající stejnou zvukovou podobu, avšak rozlišená v psaném jazyce jsou homofona, např. [səʊ] sew šít – sow sázet, [sʌn] sun slunce – son syn, [heə] hair vlasy – hare zajíc, [daɪ] die umřít – dye barva, barvivo, [piːs] piece kus – peace mír, [həʊl] hole díra – whole celek, celý, [prɒfɪt] profit zisk – prophet prorok, [reɪn] rain déšť pršet – reign vláda, panovat – rein uzda, [raɪt] write psát – right právo, pravý, správný – rite obřad, rituál, [hiːl] heal hojit – heel pata, podpatek, [weɪ] way cesta – weight vážit, [bɜːθ] birth narození – berth lůžko (v lodní kabině, ve vlaku), [pleɪn] plain planina, rovina – plane geometrická rovina, letadlo aj. Homofonie je v angličtině častá zejména u slov jednoslabičných.
Opačný případ, kdy jedna psaná forma odpovídá dvěma různým zvukovým, se v angličtině vyskytuje také, např. read (1) [riːd] číst, přítomné tvary slovesa read, (2) [red] préteritum a minulé příčestí slovesa read; lead (1) [liːd] vést, (2) [led] olovo; bow (1) [bəʊ] luk, (2) [baʊ] poklona, poklonit se; row (1) [rəʊ] veslo, veslovat, (2) [raʊ] hádka, výtržnost; entrance (1) [entrəns] vchod, (2) [ɪnˈtrɑːns] uchvátit, strhnout. V tomto případě jde o homografa.
Slova s různými významy mající stejnou formu jak psanou, tak i mluvenou jsou homonyma, např. kind [kaɪnd] (1) laskavý, (2) druh; bark [bɑːk] (1) štěkat, (2) kůra (na stromě), (3) bárka; date [deɪt] (1) datum, (2) datle aj.
Proti homonymům stojí synonyma, tj. slova s různou formou a stejným významem, např. shutclose zavřít, changealter změnit, continuego on pokračovat, mistakeerror chyba, stopcease přestat, deepprofound hluboký, endfinish skončit, hideconceal skrýt, buypurchase koupit, incredibleunbelievable neuvěřitelný aj. Synonym má angličtina velké množství v důsledku velkého počtu přejatých slov francouzsko-latinského původu. Dokonalá synonyma jsou však velmi vzácná, většinou jsou slova synonymní jen v některém ze svých významů, popř. v některých kontextech, a/nebo jsou rozlišena stylisticky (tak slova francouzsko-latinského původu jsou většinou příznačná pro vyšší styl, slova germánského původu jsou obvyklá v běžné mluvě).
Od synonym je třeba lišit případy variantních forem slova, např. clinch/clench zanýtovat, inquiry/enquiry dotaz. Patří sem jednak nečetné případy kolísání pravopisu jako judg(e)ment soud, jewel(le)ry šperky, u sufixu -ize/ise (organise/organize, recognise/recognize aj.); lze sem řadit i uvedený prefix en-/in- u některých slov (en-/inquiry, en-/indorse). Daleko větší je kolísání ve výslovnosti. Četná i velmi běžná slova mají dvě i více výslovnostních variant (diafona), např. again [əˈɡen], [əˈɡeɪn] zase, opět, towards [təˈwɔːdz], [tʊˈwɔːdz], [twɔːdz], [tɔːdz], [tɔədz] směrem k, contrast sb. [kɒntrɑːst], [kɒntræst] kontrast, contents [kɒntents], [kənˈtents] obsah, direct [daɪˈrekt], [dɪˈrekt] přímý, řídit, organization [ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃən], [ˌɔːɡənɪˈzeɪʃən], organizace aj. Kolísá zejména výslovnost odborných latinsko-řeckých termínů, s nimiž se mluvčí většinou seznamuje prostřednictvím psané formy (eye-words), např. abdomen [ˈæbdəmən], [æbˈdəʊmen], [-mɪn], břicho, erratum [eˈrɑːtəm], [ɪˈrɑːtəm], [ɪˈreɪtəm], [eˈreɪtəm] tisková chyba, respiratory [rɪsˈpaɪərətərɪ], [resˈp-], [rəsˈp-], [respɪrətərɪ], [respɪreɪtərɪ] dýchací a mnoho dalších.