8.84.13 Pasívum sloves s adverbiální částicí

Pasivum se tvoří i od sloves s adverbiální částicí (viz 8.51.1), pokud jsou tranzitivní, např. the scheme was given up od (toho) plánu se upustilo, their business relations have been broken off jejich obchodní styky byly přerušeny, the offer was turned down nabídka byla zamítnuta, the departure must be put off odjezd musí být odložen, the tests will be carried out next week zkoušky budou provedeny příští týden, the word was taken over from French to slovo bylo přejato z francouzštiny aj.
Pasivum se vyskytuje též u tranzitivních sloves pojících se s adverbiální částicí a předložkou (viz 8.51.3), např. inefficiency must be done away with s nevýkonností se musí skoncovat, such conduct can't be put up with takové chování nelze strpět, the losses have been made up for ztráty byly vynahrazeny aj., a u sloves typu lose sight of something ztratit něco ze zřetele, která se rovněž chovají jako slovesa jednoslovná, srov. this point should not be lost sight of tento bod by se neměl pouštět ze zřetele, the discussion was put a stop to diskuse byla ukončena, the children will be taken good care of o děti bude dobře postaráno, the machines are being made full use of strojů se plně využívá apod. Někdy se vedle těchto pasivních konstrukcí vyskytují vazby, které ukazují, že se substantivní složka těchto sloves ještě pociťuje jako samostatný větný člen, srov. good care will be taken of the children, full use is being made of the machines.