3.52.3 Vztah akuzativní

Akuzativní vztah nejčastěji vyjadřuje přímý předmět (viz 13.31). V angličtině se vyjadřuje postavením substantiva za slovesem určitým, srov. The boy hit the girl. Chlapec udeřil dívku. – The girl hit the boy. Dívka udeřila chlapce.
Českému akuzativu v angličtině často též odpovídá předložková vazba, např. look for sth. hledat něco, call on sb. navštívit koho, call for sth. vyžadovat co, take to sb. oblíbit si koho, attend to sth./sb. obstarat, vyřídit co, run over sth./sb. přejet koho/co, take over sth. převzít co aj.