3.32.25 Určitá determinace bez členu

Někdy se v případech určenosti některých z uvedených typů setkáváme místo členu určitého s bezčlenností. Bývá to zejména u jmen dějových a jiných abstrakt, ale též u počitatelných konkrét, zvláště v plurálu, např. Heads turned and conversation stopped momentarily as I came in. Hlavy se otáčely a hovor na okamžik utichl, když jsem vešel. The coach which had met us rattled and swayed. Seats squeaked, metal jangled, windows clattered, and the driver kept up a loud conversation with our guide. Autokar, který pro nás přijel, se kymácel a rachotil.

Někdy se v případech určenosti některých z uvedených typů setkáváme místo členu určitého s bezčlenností. Bývá to zejména u jmen dějových a jiných abstrakt, ale též u počitatelných konkrét, zvláště v plurálu, např. Heads turned and conversation stopped momentarily as I came in. Hlavy se otáčely a hovor na okamžik utichl, když jsem vešel. The coach which had met us rattled and swayed. Seats squeaked, metal jangled, windows clattered, and the driver kept up a loud conversation with our guide. Autokar, který pro nás přijel, se kymácel a rachotil. Sedadla skřípěla, kov řinčel, okna drnčela a řidič se hlasitě bavil s naším průvodcem. Opinions on this point are divided. Názory na tento bod se liší. Podobně on closer examination při bližším zkoumání, treatment of the disease léčení té nemoci, after marriage po svatbě, on arrival po příjezdu, after publication po uveřejnění apod.
Bezčlennost u substantiv označujících děje nebo stavy souvisí s tím, že jde o nominalizované predikace (věty), u nichž se kategorie určenosti neuplatňuje (srov. obdobné vazby gerundiální), viz 3.32.7.