16.21.22 Závislé otázky rozlučovací

Obsahují v prvé části whether nebo if jako závislá otázka zjišťovací a v druhé or jako v samostatné otázce rozlučovací, např. I don't care whether / if my conduct is approved of or criticized. Nezáleží mi na tom, je-li moje chování schváleno nebo kritizováno. Je-li jádrem rozlučovací otázky polarita predikace, lze to explicitně vyjádřit pomocí whether or not, přičemž je možný dvojí slovosled, srov. I don't know whether this factor plays a role or not. I don't know whether or not this factor plays a role. Nevím, hraje-li tento faktor úlohu nebo ne / hraje-li či nehraje-li tento faktor úlohu. If slovosled *if or not nepřipouští.