14.36.2

Stejného účinku jako kontrastním přízvukem lze docílit vytýkací vazbou it was Tom who (that) repaired Jane's typewriter at the office yesterday (cleft sentence) byl to Tom, kdo včera spravil v kanceláři Janin stroj (viz 16.22.21h). Obě vazby mají stejnou funkci, vytknout rematický prvek na pozadí ostatních prvků tematických, a pokud lze větný člen vytknout oběma způsoby, jsou zaměnitelné. Mají též obdobné rozložení výpovědní dynamičnosti, liší se pouze postavením rématu, které je ve vazbě it is / was... that vždy za sponovým slovesem. V češtině se důrazného vytčení častěji dosahuje slovosledem a přízvukem.
Vytýkací vazbou it is... that je možno vytknout kterýkoliv větný člen kromě přísudku a jmenné části přísudku, např. it was at the office that Tom repaired Jane's typewriter yesterday Tom včera spravil Janin psací stroj v kanceláři, it was yesterday (that) Tom repaired Jane's typewriter bylo to včera, kdy Tom spravil Janin stroj, it was with a screwdriver that Tom repaired Jane's typewriter yesterday Tom včera spravil Janin psací stroj šroubovákem, it was the typewriter that Tom repaired at the office yesterday Tom včera spravil v kanceláři psací stroj. Je-li vlastním rématem jen některá složka vytčeného členu, např. přívlastek nebo předložka, má kontrastní přízvuk, srov. it was the NEW typewriter that Tom repaired at the office yesterday byl to ten NOVÝ psací stroj, co Tom včera spravoval v kanceláři, it was UNDER the table (not on the table) that I found the letter ten dopis jsem našel POD stolem (ne na stole).