2.3 Rozlišení slovních druhů alternací fonémů a přízvuku

Slovní druhy se v angličtině dále liší alternací fonémů nebo přízvuku, popř. kombinací obou typů alternace. V češtině je běžná pouze alternace fonémů jako průvodní jev afixace, srov. advice [ədˈvaɪs] rada / advise [ədˈvaɪz] radit (alternace s/z), import [ˈɪmpɔːt] dovoz / import [ɪmˈpɔːt] dovážet (alternace přízvuku), object [ˈɒbdʒɪkt] předmět / object [əbˈdʒekt] namítat (alternace přízvuku s průvodní alternací ɒ/ə, ɪ/e) – v češtině snaha/snažit se (alternace h/ž + sufix -it), kůl/kolík (alternace ů/o + sufix -ík) aj.
Alternace jako prostředek rozlišení slovník druhů se v angličtině uplatňuje hlavně mezi slovesy a substantivy, v menší míře mezi slovesy a adjektivy.