15.11.4 Infinitivní vazba s vyjádřeným konatelem uvedená předložkou for (která zde má funkci analogickou funkci that uvádějícího vedlejší obsahovou větu)

Např. For him to offer help means nothing. To, že nabízí pomoc, nic neznamená. For him to have offered help means nothing. To, že nabídl pomoc, nic neznamená. For a big international gang to get their hands on the details of all the latest countermeasures could annul years of patient work. Kdyby se velké mezinárodní bandě dostaly do rukou podrobnosti všech nejnovějších protiopatření, mohlo by to zmařit léta trpělivé práce. For us to have acted otherwise would have defeated all chance of success. Kdybychom byli jednali jinak, bylo by to zmařilo veškerou naději na úspěch.
Tato infinitivní vazba se nejčastěji vyskytuje s verbonominálním přísudkem, a to typicky v extrapozici s anticipačním it, např. It was impossible for me to refuse. Bylo nemožné, abych odmítl. It is fashionable for girls to wear trousers. Je moderní, aby dívky nosily kalhoty. It was unfortunate for us to be late. Byla smůla, že jsme se opozdili.
Extrapozice je někdy možná i u verbálního přísudku, např. It means nothing for him to offer help. Nic to neznamená, když / že nabízí pomoc. V případě It only remains for me to say goodbye (Už jen zbývá, abych se rozloučil) je postverbální pozice infinitivní vazby obligatorní (jde o součást přísudku, viz 15.12.2).
Některá adjektiva, která připouštějí tuto vazbu, také připouštějí vyjádření proživatele stavu nebo postoje označovaného přísudkovým adjektivem. Tento aktant se konstruuje jako předmět předložky to nebo for (srov. české pro), např. It was a great surprise to us for him to admit his fault / For him to admit his fault was a great surprise to us. Bylo pro nás velkým překvapením, že přiznal svou chybu. V případě předložky for může být tento aktant zároveň konatelem infinitivního děje, srov. It is important for you to take part. Je důležité, abyste se zúčastnil / Je pro vás důležité, abyste se zúčastnil. Stojí-li infinitivní vazba v preverbální pozici, je nomen před infinitivem jen jejím podmětem, který nemusí být totožný s proživatelem stavu nebo postoje označovaného predikativním adjektivem, srov. For you to take part is important (to us). Je (pro nás) důležité, abyste se zúčastnil.
V případě adjektiv easy snadný, difficult, hard obtížný, těžký, pleasant příjemný, člen po for vždy vyjadřuje zároveň proživatele stavu označovaného adjektivem i konatele děje vyjádřeného infinitivem, např. It was easy / hard / difficult for him to pass the driving test. Bylo pro něho snadné / těžké složit řidičskou zkoušku. To pass the driving test was easy / hard / difficult for him. Složit řidičskou zkoušku bylo pro něho snadné / těžké. Vedle těchto konstrukcí, které mají obdobu v češtině, existuje ještě vazba s transpozicí předmětu do pozice podmětu (viz 15.11.2): The driving test was easy / hard / difficult for him to pass.

Poznámka 1: Možnost tvořit tyto vazby je součástí adjektivní rekce. Srov. For parents to indulge their children is common / usual. – It is common / usual for parents to indulge their children. Je obvyklé, když jsou rodiče shovívaví k svým dětem. Ale není *For parents to indulge their children is frequent. *It is frequent for parents to indulge their children.

Poznámka 2: Reasonable se vyskytuje jak ve vazbě typu 15.11.3 (srov. It was reasonable of Jane to refuse. – Jane was reasonable to refuse. Od Jany bylo rozumné, že odmítla), tak ve vazbě 15.11.4, srov. For Jane to refuse was reasonable. – It was reasonable for Jane to refuse. Bylo rozumné, že Jana odmítla. V druhém případě reasonable kvalifikuje děj, nikoliv nositele vlastnosti.