13.42.4 Větné modifikátory sloužící jako prostředky textové návaznosti (spojovací prostředky)

Poslední typ větných modifikátorů adverbiální povahy zahrnuje prostředky specifikující způsob, jímž to, co následuje, navazuje na to, co předchází.
Spojovací prostředky zahrnují neodvozená adverbia jako so tak, then tedy, thus tudíž, next dále aj.; adverbia na -ly jako accordingly v důsledku toho, similarly podobně, conversely opačně apod.; adverbiální kompozita therefore proto, whereupon načež, furthermore dále, nevertheless nicméně, instead místo toho aj.; předložkové vazby, např. on the contrary naopak, in spite of that přesto, in any case v každém případě aj. Obvykle stojí na počátku věty, středové a koncové postavení je u většiny řídké. (Koncové postavení mívá though však a anyhow / anyway v každém případě; however [však] stojí nejčastěji po prvním větném členu.)
Spojovací prostředky vyjadřují různé sémantické vztahy, mezi nimiž lze zhruba rozlišit tyto typy:
(a) Aditivní, např. also, too také, further(more), moreover dále, additionally, in addition navíc, nadto, besides (that) kromě toho, mimo to, by the way mimochodem, incidentally mimochodem, likewise, similarly podobně, in the same way, equally stejně, in other words jinými slovy, for instance, for example například (poslední tři uvozují přístavek, viz 13.62.1) aj., např. My mother's attacks of theories were often short, but some of them were permanent. For instance, we were never allowed to drink tea at all. (Raverat 55) Záchvaty matčiných teorií byly často krátkodobé, ale některé byly trvalé. Například jsme nikdy nesměli vůbec pít čaj.
(b) Adverzativní, např. yet, still přesto, přece, though však, only jenomže, however však, nevertheless, nonetheless (knižní) nicméně, despite this / in spite of this (that) přesto, all the same, for all that (hovor.), on the contrary, in contrast, by way of contrast naopak, on the one hand... on the other hand na jedné straně... na druhé straně (naproti tomu), anyhow, anyway (hovor.), at any rate, in any case, at all events v každém případě, after all koneckonců aj., např. It's a new modern house and the service is fine. They really keep it warm in the winter and they have air-conditioning in the summer. Yet the rates aren't beyond a working girl's means. Je to nový moderní dům s dobrými službami. V zimě je tam opravdu teplo a v létě je klimatizován. A přece poplatky nepřesahují finanční možnosti zaměstnaného děvčete.
(c) Kauzální, např. so tak, thus (knižní) tudíž, hence (knižní) tudíž, therefore proto, consequently, in consequence, as a consequence, as a result, accordingly v důsledku toho aj., např. The demand for energy has always been the primary driving force in the development of technology. Thus, the invention of the steam engine and its widespread use sparked the industrial revolution and the consequent evolution of an energy economy based on wood and coal. Potřeba energie byla v rozvoji techniky vždy přední hnací silou. Vynález parního stroje a jeho široké použití tak roznítily průmyslovou revoluci a následující vývoj energetické ekonomiky založené na dřevu a uhlí.
(d) Prostředky označující pořadí v chronologické nebo lineární posloupnosti, např. first, second, third..., first(ly), secondly, thirdly..., in the first place, in the second place, in the third place... za prvé, za druhé, za třetí..., first... then / next nejprve, nejdříve... pak, dále, to begin with, to start with nejdříve, finally, last(ly), as a final point, in conclusion, to conclude nakonec aj., např. First, there's the matter of an attempted car purchase. Next, there's the business of the cigarette-case. Nejprve je tu ten pokus o koupi auta. Pak ta záležitost s pouzdrem na cigarety.
(e) Různé jiné vztahy, např. altogether, overall celkem (shrnutí), rather spíše (upřesnění), instead (of that) místo toho, in comparison, by comparison, by way of comparison ve srovnání, otherwise, else jinak aj., např. The weather was bad and the trains were crowded. Altogether, it wasn't a very enjoyable excursion. Počasí bylo špatné a vlaky byly přeplněny. Celkem to nebyl moc příjemný výlet.
Spojovací prostředky svou sémantikou přesahují rámec věty a slouží tak při výstavbě nadvětných celků jako jeden z prvků struktury textu.

Literatura: Allerton – Cruttenden 1974, Bäcklund 1970, Bolinger 1952, 1972, Borst 1902, Dvořáková 1964, Firbas 1961, 1962, Greenbaum 1969, 1970, Horová 1976, Chomsky 1971, Jacobson 1978, Kirchner 1955, Kirkwood 1969b, 1970, Kitagawa 1974, Kolář 1975, 1976, Lakoff G. 1968, Mathesius 1942, Nilsen 1972, Poldauf 1964, Staszewski 1976, Stoffel 1901, Zabrocki 1973.