5.2 Číslovky řadové

Kromě číslovek first první, second druhý a third třetí se řadové číslovky tvoří od základních sufixem [θ], psaným -th. Číslovky zakončené na -ty přibírají sufix [ɪθ], psaný -eth, se změnou předcházejícího y v i: twentieth dvacátý, thirtieth třicátý atd. Mají tedy o slabiku více než příslušné číslovky základní, srov. twenty [twentɪ] twentieth [twentɪɪθ], fifty [fɪftɪ] fiftieth /[fɪftɪɪθ].

1stfirst
2ndsecond
3rdthird
4thfourth
5thfifth
6thsixth
7thseventh
8theighth
9thninth
11theleventh
12thtwelfth
13ththirteenth
14thfourteenth
15thfifteenth
16thsixteenth
17thseventeenth
18theighteenth
19thnineteenth
21sttwenty-first
22ndtwenty-second
30ththirtieth
40thfortieth
50thfiftieth
60thsixtieth
70thseventieth
80theightieth
90thninetieth
100th(one) hundredth
101st(one) hundred and first
102nd(one) hundred and second atd.
200thtwo hundredth
1 000th(one) thousandth
100 000th(one) hundred thousandth
1 000 000th(one) milionth


U číslovek fifth a twelfth je alternace morfémů [faɪv]/[fɪf], [twelv]/[twelf]. Na rozdíl od češtiny je u vícemístných čísel řadová pouze poslední číslice, ostatní jsou základní, srov. on the twenty-third of September dvacátého třetího září, the forty-seventh week of the year čtyřicátý sedmý týden roku.
Píše-li se řadová číslovka číslicí, na rozdíl od české tečky se přidávají poslední dvě písmena příslušné číslovky: 1. – 1st, 2. – 2nd, 3. – 3rd, 4. – 4th, 100. – 100th atd.
Stejně jako základní číslovky se řadové číslovky chovají jako syntaktická adjektiva, tj. modifikující řídící substantivum a zpravidla před nimi stojí člen určitý, popř. jiný determinátor, např. my first impressions moje první dojmy, the second act druhé jednání, the third movement třetí věta (symfonie) apod. Neurčitý člen však není vyloučen, viz 3.32.24, pozn. 4. Číslovky řadové mohou též mít funkci syntaktického substantiva, např. Who was the first? Kdo byl první?, the second of his novels druhý z jeho románů apod.

Poznámka: Panovníci téhož jména se rozlišují číslovkou řadovou, která se stejně jako v češtině postponuje: Henry VI (Henry the Sixth) Jindřich VI., Charles IV (Charles the Fourth) Karel IV.

Poznámka: Proti české číslovce řadové bývá v angličtině číslovka základní v případech jako World War II (Two) druhá swvětová válka, Volume Two druhý svazek, ročník, Part Three třetí díl, Chapter Four čtvrtá kapitola, line seven from top sedmý řádek shora aj.

Poznámka: Číslovky násobné se jednak tvoří sufixem -fold, kterým se odvozují adjektiva a adverbia, např. twofold dvojnásobný, dvojnásobně, tenfold desetinásobný, desetinásobně, a pomocí times, jímž se tvoří adverbia: four times čtyřikrát, a hundred times stokrát. Pro jednou, dvakrát existují tvary tvořené synteticky: once, twice (v americké angličtině též thrice třikrát, které je v britské angličtině zastaralé).

Poznámka: Vazby typu po jednom, po dvou mají různé ekvivalenty: vstupujte po jednom enter singly nebo one by one, one at a time; podávejte mi je po dvou hand them to me two at a time; vydali se na cestu ve dvou nebo ve třech they started on the way in groups of two or three (by twos and threes). Poprvé, podruhé atd. (for) the first time, the second time atd. Za prvé, za druhé atd. viz 13.42.4d. Srovnej též studenti bydleli po dvou two students shared (occupied) one room; složit papír na dvakrát to fold a piece of paper twice in half.

Poznámka: Zlomky mají v čitateli číslovku základní, v jmenovateli číslovku řadovou. Pro čtvrtinu a polovinu jsou zvláštní výrazy: a quarter (vedle a fourth), a half. Např. 3/4 three quarters, 1/2 one half, 2/3 two thirds, 7/10 seven tenths atd. U větších čísel se užívá základní číslovky i v jmenovateli a české lomeno = over: 746/251 seven hundred and forty-six over two hundred and fifty-one.