16.14 Souvětí důvodové (příčinné)

Hlavní důvodová spojka je for neboť. For má některé rysy spojky podřadicí: nepřipouští elipsu podmětu a nespojuje věty vedlejší. Naproti tomu se k spojkám souřadicím řadí tím, že nemůže stát po jiné spojce a věta, kterou uvádí, má v souvětí neměnné postavení, např. It was by no means an easy ascent, for the wall was high, and it was surmounted by broken glass. Rozhodně to nebyl snadný výstup, neboť zeď byla vysoká a nahoře byla pokryta rozbitým sklem.
Příčinný vztah se vyjadřuje častěji souvětím podřadným, viz 16.23.41.

Poznámka: For, stejně jako and, but a or, může stát v čele jednoduché věty, avšak pak je prostředkem vyjádření nadvětného vztahu, neboť navazuje na předcházející, ukončenou větu. Vztah k předcházející větě platí i tehdy, stojí-li tyto spojky v čele souvětí. Jinak řečeno, počáteční věta uvedená těmito spojkami není ve vztahu k následujícím větám vlastního souvětí, nýbrž se vztahuje k předcházející, ukončené větě.