3.51.1 Funkce adnominálního pádu

Adnominální pád se klade před substantivum, čímž se liší od genitivu s of, srov. the earth's originthe origin of the earth vznik země. Má tedy vzhledem k řídícímu substantivu stejné postavení jako modifikující adjektivum. S adjektivem má též společnou funkci přívlastku v případě, že je vyjádřen generickým substantivem, např. A girl's interests are rarely fixed. Dívčí zájmy jsou zřídka ustálené (srov. druhové adjektivum v češtině). Je-li adnominální pád vyjádřen negenerickým substantivem, má funkci determinátoru, srov. his wife's relationsthe relations of his wife příbuzní jeho ženy.

Poznámka: Generický a negenerický adnominální pád se často liší přízvukem. Adnominální pád v generické funkci má tendenci stát se nositelem hlavního přízvuku celého sousloví, srov. a ˈdoctor's deˌgree hodnost doktora, kdežto v sousloví s negenerickýkm adnominálním pádem mají obě substantiva stejně silný přízvuk: my ˈmother's ˈring prsten mé matky. Proto spojení jako a girl's voice bývá dvojznačné jen v psaném jazyce. Ve významu „dívčí hlas“ se uplatňuje prvá přízvuková struktura, ve významu „hlas nějaké dívky“ druhá.

Z funkčního hlediska tedy vyvstává otázka, máme-li co činit se substantivem. Pro substantivní chápání adnominálního pádu svědčí tyto rysy:
(a) Adnominální pád rozlišuje alespoň u některých substantiv tvar singuláru a plurálu, srov. our child's progress at school pokrok našeho dítěte ve škole – our children's progress at school pokrok našich dětí ve škole.
(b) Může být modifikován adjektivem (zatímco adjektivum se modifikuje nebo intenzifikuje adverbiem), např. a young girl's ideals ideály mladé dívky. Adjektivum před spojením substantiva s adnominálním pádem může ovšem patřit i k řídícímu substantivu, srov. a red doll's cap červená čepička pro panenku (a red cap for a doll).
(c) Determinátor u sousloví adnominálního pádu a řídícího substantiva patří většinou k adnominálnímu pádu. Tak je tomu vždy, má-li adnominální pád funkci determinátoru, např. One man's gain means another man's loss. Zisk jednoho člověka znamená pro jiného ztrátu. Jak ukazuje genitiv s of (the gain of one man, the loss of another man) patří one a another k man's. Vazba s of rovněž demonstruje náhradu determinátoru řídícího substantiva the gain/loss adnominálním pádem. Podobně v případě John's choice (Janova volba, volba Jana) jde o bezčlennost vlastního jména realizující adnominální pád, srov. the choice of John.
Stejné determinační vztahy mohou být i u adnominálního pádu fungujícího jako přívlastek (modifikátor, druhové adjektivum), srov. a father's pride = the pride of a father otcovská pýcha, a mother's care = the care of a mother mateřská péče. O příslušnosti neurčitého členu k adnominálnímu pádu svědčí zejména sousloví s neurčitou determinací, v nichž je řídící substantivum nepočitatelné a nepřipouští neurčitý člen (viz 3.23), např. a boy's courage chlapecká odvaha – the courage of a boy, nikoliv *a courage of a boy.
Naproti tomu ve spojení jako a student's committee studentský výbor, a men's club pánský klub, a women's institute ženský ústav patří člen k řídícímu substantivu, neboť neurčitý člen u plurálu není možný, srov. a committee of/for students, a club for men.
(d) Vedle přívlastkového adnominálního pádu někdy existuje (více či méně) synonymní vyjádření adjektivem, srov. a father's love = paternal love otcovská láska, a mother's care = maternal care mateřská péče. Také tyto příklady ukazují na substantivní charakter adnominálního pádu (determinace členem + substantivní sufix) na rozdíl od adjektiva.
Naproti tomu o oslabení substantivní povahy adnominálního pádu svědčí postavení (před řídícím substantivem jako u adjektiva), nerozlišení singulárového a plurálového tvaru (v mluveném jazyce) u všech substantiv tvořících pravidelný plurál na -(e)s a příponový (až aglutinační) charakter sufixu 's, který lze připojovat nejen k jednotlivým slovům, ale i celým souslovím (viz 3.51.2a)